Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Edvin Thorvildsen
dc.contributor.authorGulled, Abdirahman
dc.date.accessioned2016-09-23T13:17:47Z
dc.date.available2016-09-23T13:17:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410225
dc.descriptionBacheloroppgave i økonomi og administrasjon 2016nb_NO
dc.description.abstractFormål: Helsestudiobransjen har tidligere slitt med å tilegne seg nye kunder, men i senere tid har etterspørselen etter tjenestene økt kraftig. Dermed har konkurransen blant aktørene i markedet blitt mer tilspisset. Av den grunn ble det undersøkt hvordan merkevaren/tilbudet kan påvirke beslutningsprosessen til konsumentene, og om det er forskjell blant nåværende og potensielle kunder. Det blir fokusert spesielt på kunder i Elverum området. Problemstillingen: ”Hvordan kan Mudo Gym Elverum oppnå lojalitet og kjøp hos konsumentene?” Samt blir det undersøkt hvordan holdninger og assosiasjoner ovenfor merkevaren/tilbudet er medvirkende i beslutningsprosessen. Teori: Oppgaven vil hovedsakelig basere seg på teori fra områdene markedsføring og samfunnsvitenskapelig metode- forklart og supplementert gjennom en spørreundersøkelse. Hensiktsmessig å fokusere spesielt på merkevarebygging, forbrukeratferd og omdømmebygging. Benytter Consumer decision- making modelen, og virksomhetens tilbud; bestående av pris, prosess, fysiske indikatorer og kundebehandling. I tillegg til utvalgte elementer fra merkevarepyramiden; kjennskap-, inntrykk-, følelser-, relasjon- og evaluering av merket. Disse elementene skal redegjøre for hvordan Mudo Gym kan styrke sitt omdømme. Metode & utvalg: I oppgaven er det anvendt en kvantitativ tilnærming for å besvare problemet. Det ble konstruert et spørreskjema med forskjellig routing for nåværende og potensielle kunder. Dette ble distribuert elektronisk på hjemmesiden til Mudo Gym Elverum og Høgskolen i Hedmark avdeling Elverum ved hjelp av Questback. Det ble fokuserte på opplevelsen og erfaringen til nåværende kunder som allerede hadde benyttet seg av treningssenteret, samt potensielle kunders oppfatning av merkevaren/tilbudet. Det ble rekruttert totalt 130 respondenter til spørreundersøkelsen, fordelt 50/50 på potensielle- og nåværende kunder. Akseptabel utvalgsstørrelse i og med at dette er en studentoppgave med begrenset tid og ressurser. Det ble valgte å fokusere på studenter og unge forbrukere, siden det ble vurdert som smart med en homogen utvalgsstrategi. Datasettet ble bearbeidet ved hjelp av korrelasjons-, validitets, reliabilitets- og regresjonsanalyse i Mystat. Funn: Det var hensiktsmessig å utarbeide tre hypoteser som ble sammenliknet opp mot spørreskjemaet. Spørreskjemaet som fokuserte på nåværende kunder beviste at to av hypotesene hadde en positiv innvirkning på beslutningsprosessen; Holdninger/assosiasjoner og tilbudet. Spørreskjemaet som fokuserte på potensielle kunder beviste at kun en av de tre hypotesene hadde positiv innvirkning på beslutningsprosessen til konsumentene. Altså hypotesen om holdninger/assosiasjoner. Denne oppgaven har resultert i antakelser om at flere av elementene kan ha påvirkning på beslutningsprosessen til konsumentene, og styrke assosiasjoner tilknyttet tjenesten. Av den grunn har vi derfor kunnet komme frem til en del anbefalinger om videre forskning på det aktuelle fagområdet.nb_NO
dc.description.abstractPurpose: This thesis will investigate how the brand/service affect consumers in the decision- making process, and describe differences between current customers and potential customers. The research focused especially on customers in the Elverum area. The Research question; ”How can Mudo Gym Elverum achieve trust, loyalty and purchase from the consumers?” Also how attitudes and associations towards the brand/service affect the consumer in the decision- making process. Theoretical framework: This thesis is based on academic literature from marketing and social science, supplemented through a questionnaire. The thesis will focus particularly on the brand- building, consumer behaviour and reputation building. Making use of Consumer decision-making module, and the companies output: consisting of the price, process, physical evidence and customer service. In addition to selected items from the brand recognition pyramid; knowledge-, impression-, emotion-, relation- and evaluation of the brand. These elements should clarify how Mudo Gym can strengthen their reputation. Methodology: The thesis used a quantitative approach to answer the research question. It was constructed a questionnaire with different routing for current and potential customers. Distributed electronically with Questback throught social media. A total of 130 informants responded to the questionnaire. The results were produced with correlations-, validity-, reliability- and regression analyses in Mystat. Findings: It was produced three hypotheses based on the theoretical framework and the research question. The hypothesis focusing on current costumers, had a positive effect on the consumers decision- making; where attitudes/associations and service. The questionnaire focused on potential customers proved that only one of the three hypotheses had positive impact on the decision making process for consumers; attitudes/ associations.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectlojalitetnb_NO
dc.subjectkjøpnb_NO
dc.subjectkonsumentnb_NO
dc.subjecthelsestudiobransjenb_NO
dc.subjectMudo Gym Elverumnb_NO
dc.subjectmerkevarenb_NO
dc.subjectbeslutningsprosessnb_NO
dc.title”Hvordan kan Mudo Gym Elverum oppnå lojalitet og kjøp hos konsumentene?”nb_NO
dc.title.alternative”How can Mudo Gym Elverum achieve trust, loyality and purchase from the consumers?”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record