Show simple item record

dc.contributor.authorTveiten, Ida Solheim
dc.date.accessioned2016-12-09T09:11:48Z
dc.date.available2016-12-09T09:11:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424726
dc.descriptionMaster i folkehelsevitenskap med vekt på endringer av livsstilsvaner, Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark, 2016nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Frisklivssentrals in Norway is a community based health programmes intended as a preventive measure. Aim for frisklivssentral is helping vulnerable audiences with lifestyle changes. Basic offers the centres have is in physical activity, diet change and tobacco secession. In addition, the centres have offers mental health, sleep and alcohol habits. Work on healthy living centres are ruled by a guideline (Norwegian Directorate of Health, 2013a). The work carried out at centres are affected by the supervisor's interpretation of the guidelines. The purpose of this task is to understand the influence of supervisors in the delivery of physical activity programmes in frisklivssentralen. The purpose of physical activity in frisklivssentrals is to make users able to engage in physical activity on their own after the prescription period. It also says in the guide that healthy lifestyle coaches will motivate users through autonomy, competence and relatedness. It is therefore used self-determination theory (Deci & Ryan, 2002) to discuss the findings and see how supervisors are doing this. The study is based on interviews with 7 mentors from 6 different frisklivssentrals in eastern Norway. To analyse the interviews a grounded theory approach is used. The findings of the analysis are presented through 5 core categories. Core categories presented in this study is the supervisor's prerequisites, user prerequisites, aim, strategy and approach and structural framework conditions. The supervisor's prerequisites, their habitus, affecting the remaining categories and shows together how the supervisor affect the services provided. Through goal they set for business and target users, through the framework factors they have, through approach and strategies they have towards users develop the offer in such a way that they can greatly motivate users through perceived autonomy support.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag: Frisklivssentraler i Norge er et kommunalt helsetiltak ment som et forebyggende tiltak. Målet for frisklivssentralen er å hjelpe utsatte målgrupper med å endre levevaner. Basistilbudet frisklivssentralene har er innen fysisk aktivitet, kostholdsendring og tobakkavvending. I tillegg kan sentralene ha tilbud innen psykisk helse, søvn og alkohol vaner. Arbeidet ved frisklivssentraler er styrt av ”veileder for frisklivssentraler” (Helsedirektoratet, 2013). Arbeidet som utføres ved sentralene påvirkes av veileders tolkning av styringsdokumentet. Formålet med denne oppgaven er å forstå veileders betydning for tilbudet frisklivssentraler tilbyr innen fysisk aktivitet. Formålet med fysisk aktivitet i frisklivssentralen er å gjøre brukere i stand til å drive med fysisk aktivitet på egenhånd etter endt reseptperiode. Det står også i veilederen (Helsedirektoratet, 2013) at frisklivsveiledere skal motivere brukere gjennom autonomi, kompetanse og tilhørighet. Det er derfor brukt selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 2002) til å diskutere funnene og se hvordan veilederne gjør dette. Studien tar utgangspunkt i intervjuer med 7 veiledere fra 6 forskjellige frisklivssentraler på østlandsområdet. For å analysere intervjuene er det brukt en grounded theory tilnærming. Funnene av analysen presenteres gjennom 5 kjernekategorier. Kjernekategoriene som presenteres i studien er veileders forutsetninger, brukerforutsetninger, mål, strategi og tilnærming, og rammefaktorer. Veileders forutsetninger, deres habitus, påvirker de resterende kategoriene og viser til sammen hvordan veileder påvirker tilbudet som gis. Gjennom målet de setter seg for virksomheten og målet for brukere, gjennom rammefaktorene de har, gjennom tilnærmingen og strategiene de har overfor brukere utvikler de tilbudet på en slik måte at de i stor grad kan motivere brukere gjennom opplevd autonomi støtte.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectautonominob
dc.subjectselvbestemmelsesteorinob
dc.subject.meshforebyggende helsetjenesternob
dc.subject.meshfrisklivssentralernob
dc.subject.meshPreventive Health Serviceseng
dc.subject.meshmotorisk aktivitetnob
dc.subject.meshfysisk aktivitetnob
dc.subject.meshMotor Activityeng
dc.subject.meshPhysical Activityeng
dc.subject.meshveilederenob
dc.subject.meshAdvisory Serviceseng
dc.subject.meshpersonlig autonominob
dc.subject.meshPersonal Autonomyeng
dc.subject.meshmotivasjonnob
dc.subject.meshMotivationeng
dc.titleUnderstanding the influence of supervisors in the delivery of physical activity programmes in frisklivssentralen - a qualitative studynb_NO
dc.title.alternativeHvordan forstå rollen veileder har i utvikling og gjennomføring av frisklivssentralens tilbud om fysisk aktivitet – en kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber62 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record