Show simple item record

dc.contributor.authorKvisler Budalen, Ida
dc.date.accessioned2017-01-26T08:57:16Z
dc.date.available2017-01-26T08:57:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428474
dc.descriptionBacheloroppgave i serviceledelse og markedsføring 2016nb_NO
dc.description.abstractHovedformålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke verktøy organisasjoner i praksis benytter for å forbedre eller utvikle nye tjenester. Jeg har valgt å fokusere oppgaven på teori om tre ulike verktøy som kan benyttes for å visualisere tjenesteprosesser. I tillegg har jeg gått litt nærmere inn på både tjenesteutvikling, tjenestekonsept og tjenesteprosesser. På bakgrunn av denne teorien har jeg formulert følgende problemstilling: «Hvilke verktøy bruker organisasjoner for å utvikle nye eller forbedre eksisterende tjenester?». I tillegg har jeg utformet en underproblemstilling som lyder som følgende: «Kan vi lære noe fra praksis?». For å kunne besvare problemstillingen har jeg sett på eksisterende teori om tjenesteutvikling og verktøy. Videre har jeg gjennomført intervjuer med ulike avdelinger i en tjenesteorganisasjon og til slutt tolket og analysert informasjonen med utgangspunkt i teorien jeg har valgt å benytte meg av. Jeg har valgt å kun se på én organisasjon, både for å kunne se om det finnes forskjeller mellom avdelinger i samme organisasjon, og for å kunne snevre inn oppgaven noe. På bakgrunn av problemstillingen min utformet jeg en intervjuguide med spørsmål jeg mente ville hjelpe meg til å finne svar på det jeg undersøkte. Konklusjonen jeg kom frem til er at, til tross for at de fleste i organisasjonen ser er stort behov for å visualisere prosesser, benytter de seg ikke av noen spesielle verktøy for å visualisere prosesser. Min hypotese er at kunnskapen om slike verktøy er for liten, og at det er en komplisert og tidkrevende prosess å gjennomføre.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The main purpose of this assignment is to examine which tools organizations use to improve or develop new services. I have chosen to focus this assignment based on theories regarding three different tools which can be used to visualize service processes. In addition, I have taken a closer look at service development, service concept and service processes. On the basis of these theories I have formulated the following research question: "Which tools do organizations use to develop new or improve existing services?". Furthermore, I chose a sub-question which reads as follows: “Can we learn anything through practice? ". To answer these questions, I have used existing theory on development of services and tools. Furthermore, I conducted interviews with various departments of a service organization, ultimately interpreting and analysing the data based on the theory I chose. I've chosen to look at one organization only, both to see whether there are differences between departments in the same organization, and to narrow down the task. Based on my research question, I made an interview guide with questions I thought would help finding answers to what I researched. The conclusion I came to is that, despite the fact that most of the organization sees a great need to visualize processes, used no special tools to visualize processes. My assumption is that knowledge of such tools is too limited and that it is a complicated and time consuming process to implement.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttjenesteutviklingnb_NO
dc.subjecttjenestekonseptnb_NO
dc.subjecttjenesteprosessernb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectvisualiseringnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectService Developmentnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectService Organizationnb_NO
dc.titleTjenesteutvikling og forbedring - Hvilke verktøy benyttes i praksis?nb_NO
dc.title.alternativeNew Service Development and Improvement – Which tools are used in practice?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record