• Barnevernets legitimitet i det senmoderne samfunn 

      Fauske, Halvor (Arbeidsnotat, Working paper, 1998)
      I denne artikkelen drøftes sentrale tankemåter, forestillinger og idéer som ligger til grunn for velferdsstatens tjenester generelt og for barnevernet spesielt. Velferdsstaten ble utformet som en løsning på sosiale problemer, ...