Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Helene Tapio
dc.date.accessioned2017-06-15T10:33:17Z
dc.date.available2017-06-15T10:33:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446110
dc.description.abstractReindriften står ovenfor mange utfordringer ved å ha tamrein på helårs utmarksbeite. Kvaliteten på beitet til reinen styres av uforutsigbare værforhold, som skaper variasjon mellom årene og påvirker reinens levesett. Endringer i klima og tap til store rovvilt som gaupe (Lynx lynx) gjør det vanskelig å kunne drive en bærekraftig næring. Dette studiet presenterer tap av tamrein til gaupe og hvordan dette kan påvirkes av endringer i klimaet. Data er innsamlet av fagpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) og værdata fra Meteorologisk institutt over en tiårsperiode i Finnmark (2005-15). Det forventes at dagens klimaendringer vil gi milde vintre med lite snø, noe som igjen vil resultere i nedising av beitene og føre til lavere kondisjon hos dyrene. Rein i dårlig kondisjon vil være et lettere bytte for rovvilt enn dyr i god kondisjon, og på den måten bidra til at en økende gaupebestand ville gi enda høyere tapstall. Snømengde og temperatur var avhengig av hverandre, og temperatur var forklaringsvariabelen. Jeg fant en signifikant sammenheng mellom temperatur og antall rein drept av gaupe. Det ble drept flest rein ved lave temperaturer i februar, mars og april, snødybde hadde liten betydning for tapstallene noe som motsier mine forventninger. Antall familiegrupper av gaupe hadde en positiv sammenheng med antall drept rein. Dette indikerer at ved økende rovvilttettheter kan en forvente større tap av det mest foretrukne byttedyret. Det var en geografisk forskjell i tapstallene hvor Porsanger og Alta kommune hadde flest tap. Disse kommunene står for over 40 % av alle tamrein i Finnmark, noe som betyr at en større andel rein var tilgjengelig for gaupa i disse kommunene. Store tettheter av rein vil også kunne føre til at mat blir en begrensende faktor og vil sammen med klimaendringer med påfølgende økt nedising av beitene på vinterstid, resultere i lavere kondisjon og høyere dødelighet hos rein. Med denne type endringer i klima vil vi også kunne tenke oss at vi får en enda lavere toleransegrense for antall beitedyr på vidda enn det vi har i dag. Økt kunnskap om de økologiske prosessene som ligger bak predasjon er viktig for bevaring og forvaltning av rovvilt og husdyr.nb_NO
dc.description.abstractThe reindeer husbandry faces many challenges by keeping semi- domesticated reindeers year-round on wild pastures. The quality of the reindeers pastures is dependent on unpredictable climates. This causes variety from one year to another and affects the reindeers way of living. Climate changes and loss to carnivores such as the lynx makes it difficult for the reindeer husbandry to keep a sustainable business. This study presents the loss of semi- domestic reindeer to lynx and how this can be affected by the climate. The data for this study is collected from Statens Naturoppsyn (SNO) and the Meteorologisk institutt over the period of a dacade in Finnmark (2005-15). It is expected that today’s climate changes will generate mild winters with less snow, which will result in icing on the pastures and therefore result in a lower condition on the reindeers. Reindeers in bad condition and form are easier prays for the carnivores than reindeers in good condition, and in that way contribute to an increased lynx population that will result in even bigger losses of reindeer to lynx. The level of snow and the temperature is dependent on each other, and the temperature was the explanation variable. I found a significant connection between the temperature and the number of semi- domestic reindeers killed by lynx. A larger amount of reindeers were killed when the temperatures were low in February, March and April. The snow- depth had nothing to do with the numbers of loss, which contradicted my expectations. The numbers of lynx families had a positive connection with the numbers of killed reindeer. This clearly indicates that we can expect bigger losses of the most preferred pray when the carnivore population is bigger. There was a geographical difference in the numbers of lost reindeer where Porsanger and Alta were the districts with the biggest losses. These municipalities represent the losses of over 40 % of domestic reindeer in Finnmark. This means that a bigger amount of reindeers were available for the lynx in these municipalities. Larger prevalence of reindeer will also cause food to be a limitation, and together with the climate changes and the icing of the pastures caused by it, this will result in lower condition and higher morality for the semi- domestic reindeer. This type of climate changes might result in an even lower tolerance when it comes to numbers of reindeers on the pastures of Finnmark. Increased knowledge about the ecological processes that lies behind predation is important for preservation and further management of both carnivore and livestock.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleVariasjoner i tap av tamrein (Rangifer tarandus) til gaupe (Lynx lynx) i Finnmark: basert på klimatiske forholdnb_NO
dc.title.alternativeVariations in the loss of semi- domesticated reindeer to lynx in Finnmark: based on environmental conditionsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record