Show simple item record

dc.contributor.authorHelbæk, Andreas
dc.date.accessioned2017-06-15T10:47:18Z
dc.date.available2017-06-15T10:47:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446117
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg belyse et tema som er aktuelt med tanke på det grønne skiftet, nemlig satsingen på, og tilretteleggingen for grønt landbruk i framtida. Forhåpentligvis vil mine analyser, ideer og undersøkelser bidra med et nyhetselement i faget utmarksforvaltning. I det minste forventer jeg at oppgaven en dag vil bidra til bærekraftig ressursutnyttelse i utmark og verdiskaping i distriktene ved at forretningsideen og planen blir realisert. Ved hjelp av en spørreundersøkelse distribuert gjennom Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og en analyse av det norske jaktmarkedet er målsettingen for oppgaven å avdekke muligheter, utfordringer, kundepreferanser og behov i det norske jaktmarkedet – med tanke på etableringen av bedriften Norjakt SB. Resultatene legger føringer for hvilke tjenester og produkter bedriften vil satse på. Spørreundersøkelsen fikk 298 respondenter som fordelte seg geografisk mellom Trondheim, Bergen, Stavanger, Bærum, Våler i Østfold og Stor-Elvdal. Ni av ti respondenter har ikke kjøpt jaktguidetjenester. Rundt halvparten av respondentene mener at de ikke har behov for å kjøpe jaktguide-tjenester. Ca. 55 % av de spurte bekrefter at de er avhengige av å leie jaktterreng for å jakte storvilt. Nesten 6 av 10 erkjenner at de har avstått fra å jakte storvilt på grunn av manglende kompetanse og/eller ressurser. Nesten 7 av 10 ville benyttet seg av en jaktguide for å realisere en jaktdrøm. Betalingsviljen ligger på 4.125 kr per dag for produktet som ble beskrevet for respondentene i spørreundersøkelsen. Disse funnene viser at mange norske jegere klarer seg selv, men at det også er en framtid for tilrettelagte jakprodukter i det norske jaktmarkedet. Analysen av det norske jaktmarkedet viser at markedet i all hovedsak består av få og store private aktører som stort sett er familieeide eiendommer eller jaktentreprenører. I tillegg finnes det en del små aktører som det er svært vanskelig å skaffe seg oversikt over. Mange av de etablerte aktørene i det norske jaktmarkedet lykkes med sine produkter og har en stabil kundegruppe over tid. Likevel opplever flere aktører store utfordringer i møte med samarbeidspartnere som kommune, grunneierlag og Statskog. Statskog skal også her nevnes som Norges største grunneier og tilbyder av jakt. For veien videre vil disse momentene bli viktige både for etablerte og nyetablerte aktører for å lykkes i det norske jaktmarkedet. • Markedsorientert produktutvikling • Offentlig-privat samarbeid (OPS) • Profesjonalisering • Markedsføringnb_NO
dc.description.abstractIn this paper I will highlight a topic that is relevant in view of "the green shift", the focus on, and the facilitation of green agriculture in the future. Hopefully my analyzes, ideas and research will contribute a news item in the field of wildlife management. At the very least, I expect that the paper one day will contribute to sustainable resource utilization in wildlife management and creation of value in the districts by putting the business idea and plan to life. By using a survey conducted by the Norwegian Hunting and Fisheries Association (NJFF) and an analysis of the Norwegian hunting market, the objective of the paper is to uncover opportunities, challenges, customer preferences and needs in the Norwegian hunting market – in view of the establishment of the company Norjakt SB. The results provide guidance on what services and products the company will focus on. The survey received 298 respondents, which were distributed geographically between Trondheim, Bergen, Stavanger, Bærum, Våler in Østfold and Stor-Elvdal. Nine out of ten respondents have not purchased hunting guide services. About half of the respondents believe that they do not have a need to buy hunting guide services. About 55 % of the respondents confirm that they have to rent hunting ground to be able to hunt big game. Nearly 6 out of 10 acknowledge that they have refrained from hunting big game because of lack of expertise and/or resources. Almost 7 out of 10 would use a hunting guide to realize a hunting dream. The willingness to pay is 4.125 NKR per day for the product described for the respondents in the survey. These findings show that many Norwegian hunters manage themselves, but there is also a future for adapted hunting products in the Norwegian hunting market. The analysis of the Norwegian hunting market shows that the market consists mainly of few and large private actors, which are mostly family owned properties or hunting entrepreneurs. In addition, there are a number of small actors that it is very difficult to get an overview of. Many of the established actors in the Norwegian hunting market succeed with their products and have a stable customer base over time. Nevertheless, several actors are experiencing major challenges in the face of partners such as municipality management, landowners and Statskog. Statskog should also be mentioned here as Norway's largest landowner and offers of hunting.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEn analyse av jaktmarkedet i Norge - med markedsanalyse for bedriften Norjakt SBnb_NO
dc.title.alternativeAn analysis of the hunting market in Norway - with an market analysis for the company Norjakt SBnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record