Show simple item record

dc.contributor.authorOlden, Hallvard
dc.date.accessioned2017-06-23T07:49:28Z
dc.date.available2017-06-23T07:49:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446752
dc.description.abstractPå tross av stor utvikling i måten man driver skogbruket på i etterkrigstiden, har norsk skogbasert industri tapt terreng til internasjonale konkurrenter generelt og Sverige spesielt. I dag går over to tredjedeler av alt norsk massevirke som eksporteres, til svensk industri. Da det kun er få svenske aktører fører dette til liten konkurranse og dårlige priser til skogeieren. Ny forskning på utnyttelse av en større andel av trevirket, gir mulighet for produksjon av nye produkter og potensiale for oppblomstring av ny industri. Som et høykostland er kompetanse noe Norge kan konkurrere på i internasjonal sammenheng. Denne kompetansen kan blant annet brukes til forskning og utvikling, og industriutvikling. Med statlige føringer om at den oljebaserte næringen over tid skal fases ut, mens det på samme tid skal tilrettelegges for grønne næringer, skulle mye ligge til rette for å for vekst i norsk treforedlingsindustri. At det gjennomføres en satsning på norsk industri fra skognæringen vil gi en konkurranseutsatt massevirkepris og vil også kunne skape en robust grønn næring for fremtiden. Med bakgrunn i hypotesen; Prisen på sagtømmer og massevirke vil i fremtiden være lik eller tilnærmet lik., baserer denne oppgaven seg på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen hadde til hensikt å undersøke hva ledende aktører i skognæringen mener skal til for at konkurransen om massevirke skal øke, samt hva de mener skal til for at det utvikles massebasert industri i Norge. Resultatene viser at det ikke er noen signifikant forskjell mellom meningene til industri og skogeierandelslagene. Respondentene trekker i hovedsak frem tre faktorer eller tiltak som må settes inn for å styrke norsk skogbruks konkurransekraft mot Sverige. Disse er; - Rammebetingelser - Risikovillig kapital - Innovasjon, forskning og økt kompetanse. Flertallet av respondentene mener at man, om hypotesen slår til, måtte endre skjøtselsstrategi slik at størst mulig volum på kortest mulig tid ble prioritert. Det kommer tydelig frem at satsningen på norsk industri avhenger av statlig eller privat kapital og konkurransedyktige rammebetingelser. Næringen kan selv bidra til utveksling og heving av kompetanse gjennom nettverk. Ikke minst bør de stå sammen om å utfordre utenlandske aktører gjennom innovasjon og industriutvikling. Dette vil gi skogeieren best mulig pris og bidra til det grønne skiftet.nb_NO
dc.description.abstractDespite major developments in how forestry is managed in the post-war period, Norwegian forest-based industry has lost terrain to international competitors in general and Sweden in particular. Today, more than two thirds of all Norwegian pulpwood are exported to Swedish industry. Because there are only a few Swedish companies, this leads to little competition and inadequate prices to the forest owner. New research on the utilization of a larger proportion of the wood, provides opportunities to produce new products and potential for the emergence of new industry. Norway is a high-cost country and to compete in the international market, knowledge and competence will be important. The competence can be used for research and development, and industrial development. There are government guidelines pointing to that oil-based industry will be phased out, whilst green industry is being facilitated. There will therefore be good possibilities for growth in the Norwegian wood processing industry in the future. The fact that if the forest based companies would invest in Norwegian pulpwood industry, this would not only give a competitive pulpwood price, but would also create a robust green industry for the future. With the hypothesis; The price of logs and pulpwood will in the future be equal or approximately equal., this study is based on a questionnaire. The purpose of the survey was to investigate what leading companies in the forest - based industry believe is needed to increase the competition for pulpwood, and what they believe is needed to develop industry based on pulpwood in Norway. The results showed that there is no significant difference in the perceptions of industry and forestry cooperative. Respondents mainly highlight three factors or measures that must be taken to strengthen Norwegian forestry competitiveness against Sweden. These are; - Political framework - Risk capital - Innovation, research and increased competence The majority of respondents believe that if the hypothesis proves to be happen, the change strategy should be changed to give priority to producing the highest possible volume of wood in the shortest possible time.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEr skognæringen forberedt på fremtiden? En kartlegging av hva skognæringen mener skal til for å: - Øke konkurransen om massevirke - Utvikle norsk industri basert på massevirkenb_NO
dc.title.alternativeIs the forest – based companies prepared for the future? A survey of what the forest-based companies believes is needed to: - Increase competition for pulpwood - Develop Norwegian industry based on pulpwoodnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record