Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvergård, Trude
dc.date.accessioned2017-08-02T14:28:54Z
dc.date.available2017-08-02T14:28:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449773
dc.descriptionBacheloroppgave i økonomi og administrasjon 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker om selskaper i Hedmark er mindre utsatt for raske og sterke svingninger i avkastningen sammenlignet med hele Norge under ett. Det er gjennomført en tversnittundersøkelse på svingningene i avkastningen til markedsporteføljen og aksjeselskaper i Hedmark, i perioden 2006 til 2015. Studien har benyttet risikomålet beta fra the Capital Asset Pricing Model, utledet av Treynor, Sharpe, Lintner og Mossin som forklaringsvariabel for svingninger i avkastningen. Selskapene i Hedmark er vurdert i henhold til historisk avkastning, da aksjekursene for Hedmark-selskapene ikke er observerbare. På grunn av svakheten ved beregningsmetoden for betaverdier for selskapene i Hedmark, ser studien nærmere på svingningene i den historiske avkastningen til selskaper på Oslo Børs som har en beta tilnærmet lik markedsporteføljens beta. Selskapene som har en beta tilnærmet lik markedsporteføljens beta vil svinge i takt med markedet. Disse selskapene er dermed en god representasjon av markedsavkastningen, som igjen representerer hele Norge under ett. Ved å benytte disse selskapene får jeg er likt beregningsgrunnlag for svingningene i avkastningen, da avkastningen til de valgte selskapene på Oslo Børs, og selskapene i Hedmark er vurdert i henhold til historisk avkastning. Spredningsmålet standardavvik benyttes som mål på svingningene i den historiske avkastningen til de to gruppene. Studien finner resultater som viser at det svinger mindre i avkastningen for selskapene i Hedmark når man ser på både beta og standardavvik.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This paper has conducted an cross sectional study on fluctuations in returns for the market portofolio and stock companies in Hedmark, between 2006 and 2015. The purpose is to determine whether companies in Hedmark are less exposed to rapid and strong fluctuations in returns compared to Norway. The study has utilized beta from the Capital Asset Pricing Model, derived by Treynor, Sharpe, Lintner and Mossin as the explanatory variable for fluctuations in returns. The beta value for the companies i Hedmark are based on historical returns, as the share prices for these companies are not observable. Due to the weakness in the calculation method of beta values for the companies in Hedmark, the study takes a closer look on the fluctuations in the historical return of companies on Oslo Stock Exchange, which have a beta approximately equal to the market portfolio's beta. These companies will fluctuate in line with the market, and are therefor a good representation of the market portofolio, which again represents Norway. When using these companies as a representation of the market portofolio, I get an equal calculation basis of the fluctuations in the return, since the two groups are assessed according to historical returns. Standard deviation is used as a measure of the fluctuations in the historical returns of the two groups. This study finds results that shows that companies in Hedmark are less exposed to rapid and strong fluctuations in returns, when we look at both beta and standard deviation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnæringslivnb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectsvingningnb_NO
dc.subjectavkastningnb_NO
dc.subjectmarkedsporteføljenb_NO
dc.subjectaksjeselskapnb_NO
dc.subjectcapitalnb_NO
dc.subjectassetnb_NO
dc.subjectpricingnb_NO
dc.subjectmodelnb_NO
dc.titleNæringslivet i Hedmark - En studie av volatiliteten i Hedmark sammenlignet med Norge under ettnb_NO
dc.title.alternativeBusiness in Hedmark - a study of volatility in Hedmark compared to Norwaynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel