Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJakobsen, Sandra
dc.contributor.authorKnapstad, Elise
dc.date.accessioned2017-08-21T06:27:39Z
dc.date.available2017-08-21T06:27:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451229
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å undersøke bruken av eiendomsmeglere og salgskonsulenter ved salg av boliger gjennom husleverandører. Vi har fokusert på å belyse forskjellen mellom eiendomsmegleren og husleverandørens salgskonsulent, samt få en forståelse for hvorfor enkelte husleverandører velger å bruke egne ansatte fremfor eiendomsmegler. På bakgrunn av dette har vi utformet problemstillingen slik: «Salg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler?». Vi har valgt å avgrense problemstillingen med salg gjennom husleverandører fremfor gjennom eiendomsmeglerfirmaer. Årsaken til at vi velger å forske på dette området er at dette er et tema som er lite utredet, noe som gjør forskningsprosessen mer interessant. På grunnlag av problemstillingen har vi utformet tre forskningsspørsmål som skal være med på å hjelpe oss å besvare oppgavens problemstilling. Disse omhandler eiendomsmeglerens og salgskonsulentens kompetansekrav og oppgaver i sammenheng med salg av prosjekterte boliger. Vi har tatt utgangspunkt i teori som omhandler krav som stilles til en eiendomsmegler i dag, samt hvordan salgsfasen foregår gjennom eiendomsmegleren. Vi vil gå i dybden på hvordan ulike faser i salgsprosessen praktiseres og vise til dagens kompetansekrav i henhold til lovverk. Dette legger grunnlaget for analysen og tolkningen av empirien som er innsamlet. Som datainnsamlingsmetode har vi benyttet kvalitativ tilnærming og fenomenologisk forskningsdesign med fokus på meningsinnhold. For å besvare oppgaven vil data bli samlet inn gjennom intervju med kriteriebasert utvelgelse. Vi valgte å rekruttere husleverandører som bruker eiendomsmeglere og de som bruker egne ansatte i salgsprosessen. Dette for å kunne samle inn tilstrekkelig mengde med informasjon om valgt tema. I gjennomføringen av intervjuet har vi spurt informantene relevante spørsmål i forhold til vår problemstilling. Resultatet av forskningen viser at det er store forskjeller på flere områder mellom en salgskonsulent og en eiendomsmegler. I hovedsak viser det seg at eiendomsmeglerens kompetansekrav er strengere enn for en salgskonsulent da eiendomsmegleren må opptre i tråd med god meglerskikk og være en nøytral mellommann. Det viser seg også at eiendomsmeglingslovens bestemmelser om eiendomsmeglerens informasjons- og rådgivningsplikt er gjennomgående for hvorfor husleverandører velger å benytte eiendomsmegler. Dette var noe som i stor grad skiller seg fra hvordan salgskonsulenten må opptre overfor kundene sine siden det ikke er lovfestet at salgskonsulenten skal være en nøytral mellommann. Mange av våre funn samsvarer derfor i stor grad med teorien. Avslutningsvis har vi forsøkt å utgreie eventuelle forslag til videre forskning og med et kritisk syn på hvordan oppgaven kan vinkles annerledes.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The purpose of the study is to investigate the use of real estate agents when buying and selling homes through house contractors. We have focused on illustrating the difference between a real estate broker and company supplier sales consultant, as well as gain an understanding of why certain suppliers of houses choose to use its own employees rather than a real estate agent. On this basis, we have shaped the issue this way: '' buying and selling homes through suppliers of houses, with or without real estate agent? ''. We have chosen to limit the issue of selling through suppliers of houses, rather than through real estate companies. The reason why we choose to research in this area is because of this is a topic that is little explored, making the task more interesting. On the basis of the problem we have three research questions that will help us answer the task. This is three research questions related sales consultant's competence and tasks in relation to agents. We have based the theory that deals with requirements for a real estate agent today, and how the sales phase takes place through the property broker. We will delve into how different phases of the sales process is practiced and show the current competence in accordance with legislation. This lays the foundation for the analysis and interpretation of the empirical data collected. As data collection method, we have used qualitative approach and phenomenological research design focusing on meaning. To answer the task data will be collected through interviews with criteria based selection. We chose to recruit suppliers of houses that use real estate agents and those who use their own employees. This in order to collect sufficient amount of information about the selected theme. In the implementation of the interview, we asked informants relevant questions in relation to our business issues. The result of the research shows that there are large differences in several areas between a sales consultant, versus a real estate agent. One of the biggest differences by selling through a real estate agent rather than a sales consultant is that the realtor is legal to act as a neutral intermediary and in accordance with good brokering practice. This stem down in safety for buyer that it is an independent party that takes care of the sales process. While using its own employees, some believe suppliers of houses that they have more expertise on the product itself and thereby have a greater confidence in the market than a real estate agent, as well as contributing to a lower cost than using real estate. So many of our findings correspond with the theory. Finally, we have attempted to Disclosed any suggestions for further research and a critical view of how the task can be angled differently.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjecthusleverandørnb_NO
dc.subjectsalgskonsulentnb_NO
dc.subjectsalgsprosessnb_NO
dc.titleSalg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler?nb_NO
dc.title.alternativeSelling houses through house contractors, with or without a real estate agent?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel