Show simple item record

dc.contributor.authorBrynildsen, Bjørn Magnus
dc.contributor.authorNorum, Marius
dc.date.accessioned2017-08-21T07:11:06Z
dc.date.available2017-08-21T07:11:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451232
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven tar utgangspunkt i Eiendomsmeglingsloven av 29.06.2007, med ikrafttredelse 01.01.2008. Den nye eiendomsmeglingsloven regulerte eiendomsmeglingsbransjen på et nytt nivå, og gjør tydelig rede for hvilke rammer som gjelder for det helhetlige av eiendomsmeglingsutførelsen. Vi har hovedsakelig fokusert på emgll. § 5-3 forbud mot egenhandel, § 6-3 God meglerskikk og § 5-2 ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet. Som en sentral del av oppgaven har vi tatt utgangspunkt i Finanstilsynets rundskriv 7/2015 ”Høvet til å gjere langsiktige investeringar i fast eigedom” (Finanstilsynet, 2015) som ytterligere redegjør for gjeldende lov, retningslinjer og praksis rundt kjøp og salg av eiendom av praktiserende eiendomsmeglere. Så lenge reguleringen av eiendomsmegleres adgang til handel for egen interesse foreligger, med de rammer dette medfører, ønsker vi å belyse hvordan dette faktisk praktiseres, og tillates. ”Er det behov for en så omfattende regulering av eiendomsmeglers mulighet til å investere i fast eiendom?” Spørsmålet stammer tilbake til eiendomsmeglingsyrkets oppstandelse. Behovet for regulering er absolutt tilstede, men i hvilken grad? Er det hensiktsmessig å tillate, eventuelt lempe på krav og rammer? Dette er spørsmål vi opplever som svært sentrale, og har stor egeninteresse av å belyse å finne svar på. Vi har i oppgaven gjennomført en spørreundersøkelse mot eiendomsmeglere, intervjuet fagansvarlige ved eiendomsmeglingsforetak for å belyse hvordan dette fungerer i praksis, samt fått en uttalelse av en representant fra finanstilsynet. Dette har vært svært nyttig for å se på problemstillingen fra en annen side enn kun den teoribaserte. I løpet av arbeidet med oppgaven har vi etter dialog med sentrale personer innenfor temaet, ved hjelp av undersøkelser og ved å studere rundskriv og lover, fått et bedre innblikk og bredere forståelse. Det er sentralt hvordan regelverket er bygget opp, hvordan de enkelte meglere og foretak foretar registrering, kontroll og etterlever de rammene som er fastsatt for eiendomsmeglere. Oppgaven har hoveddel i et juridisk aspekt, og det er i oppgaven vektlagt finanstilsynets rundskriv. Vi anser dette som en nærmere beskrivelse og mer tydelig retningslinje for hvordan investering i eiendom for eiendomsmeglere skal foregå.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag The thesis is based on “Eiendomsmeglingslova” 29.06.2007 (emgll), with effect from 01.01.2008. The new estate brokerage regulation regulated the real estate industry at a new level, and clearly explains what frameworks apply to the overall real estate performance. We have mainly focused on emgll. Section 5-3 Prohibition of Self-Commerce, Section 6-3 Good Brokerage and Section 5-2 Employee Access to Operate Business. As a central part of the assignment, we have based on Finanstilsynets rundskriv 7/2015 ”Høvet til å gjere langsiktige investeringar i fast eigedom” (Finanstilsynet, 2015) which further explains current legislation, guidelines and practices regarding the purchase and sale of property by practitioners Real estate agents. As long as the regulation of real estate agents' access to trading for their own interest is available, with the resulting framework, we wish to illustrate how this is actually practiced and allowed. "Is there a need for such a comprehensive regulation of real estate agents' ability to invest in real estate?" The question comes back to the resurrection of the real estate agency. The need for regulation is absolutely present, but to what extent? Is it appropriate to allow, possibly reduce the requirements and limits? These are questions we perceive as very central, and have great self-interest in illuminating finding answers. We have carried out a survey of real estate agents, non-skilled professionals at real estate agencies, to explain how this works in practice, as well as a statement by a representative from the Danish Financial Supervisory Authority. This has been very useful for looking at the problem from another side, just the theory-based. During the course of the assignment, we have had dialogue with key persons within the subject, by means of studies and by studying circular and laws, gaining a better insight and broader understanding. It is central to how the regulations are built up, how individual brokers and enterprises make registration, control and compliance with the framework set for real estate agents. The assignment is a part of a legal aspect, and the circular is emphasized in the task. We consider this as a more detailed description and more clear guideline for how investment in real estate for real estate agents should take place.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectinvesteringnb_NO
dc.subjectfastnb_NO
dc.subjecteiendomnb_NO
dc.titleEiendomsmeglerens utfordringer ved investering i fast eiendomnb_NO
dc.title.alternativeReal estate agent´s challenges in investing in Real estatenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record