Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Lars Christian
dc.contributor.authorLarsen, Annika Bråthen
dc.date.accessioned2017-08-21T07:21:23Z
dc.date.available2017-08-21T07:21:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451233
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractI media har det den siste tiden vært mange artikler og uttalelser som retter seg mot privat salg og eiendomsmeglers rolle. Dette har sitt utspring i de mange nye trender og tjenester som er på vei inn i markedet. Vi har i hovedsak rettet fokuset mot tjenesten Propr, da dette er den tjenesten som er mest synlig i markedet etter vår mening. Det spekuleres i om privat salg er risikosport, eller om det er en trygg løsning for forbrukere. Holdningene til eiendomsmeglere har endret seg mye i løpet av de siste årene, men vi mener at bransjen fortsatt har en lang vei å gå. Lovendringen i 2007 har hatt stor betydning for disse holdningsendringene og bransjens overordnede omdømme. Den største endringen som følge av denne loven, var økte kompetansekrav til eiendomsmeglere. Dette skulle sikre en tryggere bolighandel, og fjerne useriøse aktører i markedet. De fremtidige utfordringene til bransjen blir å holde tritt med de teknologiske nyvinningene, automatisere og effektivisere tjenesten, samt jobbe videre med å bygge opp et bedre omdømme og troverdighet hos forbrukerne. Vi har sett på tidligere forskning og artikler, alt dette materialet har vi tatt med oss videre inn i våre analyser. Videre har vi rettet fokuset mot årsakene som er bakenforliggende for om en forbruker ønsker å benytte seg av eiendomsmegler eller privat salg. Problemstillingen vår er: Er selg det selv tjenester en trussel for tradisjonell eiendomsmegling? Oppgaven vår tar utgangspunkt i om disse tjenesten kan regnes som eiendomsmegling, hvordan kravene som stilles er ulike for eiendomsmegling og privat salg, hva som er de viktigste årsakene til å benytte seg av eiendomsmegler og privat salg, og hvordan bransjen kan møte konkurransen fra de nye tjenestene. Den teoretiske bakgrunnen for vår studie av emnet er sekundære datakilder som fagrapporter, artikler, brev fra finanstilsynet, lærebøker og lovverk. Gjennom metodetriangulering, vil vi kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode for å danne oss et tydelig bilde av omgivelsene vi studerer. Vi lagde en anonym nettbasert spørreundersøkelse for et generelt utvalg. Denne la vi ut på personlige plattformer i sosiale medier og sendte den ellers til en del bekjente. I tillegg til dette gjennomførte vi et semistrukturert dybdeintervju med en erfaren aktør i bransjen. Vår oppfatning av våre funn er at de er interessante i sammenheng med studiet. I spørreundersøkelsen fikk vi et bilde av hvordan holdningene til bruk av eiendomsmegler og selg det selv-tjenester var. I intervjuet fikk vi gode svar med tanke på problemstillingen og spørsmål vi satt igjen med etter spørreundersøkelsen. Vi er kommet frem til en rekke årsaker for valg av tjeneste, hvor mange som benytter seg av de ulike tjenestene og hvilke tiltak bransjen kan innføre for å møte konkurransen. Avslutningsvis konkluderer vi med ulike funn, supplert med egne synspunkt og meninger.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Lately, there have been a lot of articles and statements in the media directed at sale of housing, with or without a real estate broker. The reason is that there is a lot of new trends and services rising in the market. Our focus is directed mainly at the service Propr, because this is the most visible service in the market. It is speculated whether housing sales without a real estate broker are high risk or a safe solution for consumers. The attitudes towards real estate brokers have changed a lot over the last years, but in our opinion there is still a long way to go. The legislative amendment of 2007 had a major impact towards the change in attitude and the overall reputation of the real estate industry. The biggest alteration as a result of the legislative amendment was increased requirements to real estate broker’s competence. This would ensure safer sales of housing, and remove reckless behavior in the industry. Future challenges for the real estate industry will be to keep up with new developments in technology, make services automated and more efficient, in addition to build a better reputation and credibility in the consumers’ minds. We have looked at previous research and articles, and brought all of this material into our analysis. Further on we have directed our focus to underlying attitudes towards why consumers want to use real estate broker’s services or private sale. Our main question for this thesis: are sell it yourself-services a threat towards traditional real estate broking? The thesis is based on whether or not these services can be considered real estate broking, how requirements are different for real estate brokers and private sales, what the most important causes for choosing real estate brokers and private sales are, and how the real estate industry can face the competition from the new services. The theoretical background of the thesis is based on secondary sources, such as technical reports, articles, letters from the financial supervisory authority, textbooks and the legislation. Through triangular method, we will combine qualitative and quantitative methods to form a clear image of the environment we are studying. We made anonymous questionnaires for our general selection. We posted the questionnaire on personal platforms in social media and sent it to some acquaintances. In addition to this, we conducted a semi-structured in-depth interview with an experienced person working in the industry. In our opinion our findings are interesting in context of the study. The questionnaire helps us build up an image of how attitudes towards hiring a real estate broker and sell it yourself-services are. In the interview we got some good answers considering our main issues and unanswered questions after the questionnaire. We have concluded with numerous causes for choice of service and which measures the industry can insert to meet the competition. Finally we conclude with different findings, supplemented with our own views and opinions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjecttradisjonellnb_NO
dc.subjectProprnb_NO
dc.subjectselgnb_NO
dc.subjectselvnb_NO
dc.titleEr selg det selv tjenester en trussel for tradisjonell eiendomsmegling?nb_NO
dc.title.alternativeAre sell it yourself-services a threat towards traditional real estate broking?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record