Show simple item record

dc.contributor.authorHorten, Christin Bechmann
dc.contributor.authorRundtom, Karoline Flekkerud
dc.contributor.authorBakaas, Lill Cathrin Vaule
dc.date.accessioned2017-08-21T07:31:41Z
dc.date.available2017-08-21T07:31:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451234
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg valget mellom selg selv-løsninger eller å benytte seg av eiendomsmegler når man skal selge egen bolig og opplevelsen av disse. Vi undersøker også hvorvidt det foreligger noen forskjeller mellom disse salgsmetodene og rammeverk. Oppgavens utgangspunkt er å se på hvilke faktorer som er avgjørende for selger når man velger å benytte seg av eiendomsmegler eller selg selv-løsning, her med utgangspunkt i aktøren Propr og analyse av tjenestene og rammeverkene. Propr er en brukerstyrt tjeneste for salg av bolig. De har som utgangspunkt at kundene selv skal bestemmer hvor mye tjenestene skal koste avhenge av hvor mye de ønsker hjelp til i forbindelse av sitt boligsalg. En konkluderende besvarelse vil være vanskelig, men målet vårt er å øke forståelsen for selgeres beslutning ved valg av salgsmetode og opplevelsen av denne. Vi benyttet oss av en kvalitativ tilnærming med en fenomenologisk undersøkelse med fokus på meningsinnhold for å forsøke å besvare vår problemstilling. I teorigjennomgangen beskriver vi rammeverk for eiendomsmeglere og selg selv-løsningen Propr. For å samle inn relevant data måtte informantene oppfylle kriteriene vi satte: de måtte være eiendomsmeglere, selgere som har solgt via Propr eller privatpersoner som har kjøpt/solgt egen bolig tidligere. Vi gjennomførte deretter semistrukturerte intervjuer med alle informantene. I drøftelsen tar vi for oss funnene og prøver å se på dem i sammenheng med teorien vi har på temaet. Det er ulike artikler tilgjengelig på nett som nevner fordeler og ulemper med både eiendomsmeglere og selg selvløsninger. Blant disse nye selg selv-løsninger gikk Propr hardt ut i sin markedsføring i 2016 og har staket kurs for en ny måte å selge eiendommer på. Resultatet av vår studie viser at pris synes å være en avgjørende faktor for valg av fremgangsmåte. Noen antar at salg av egen bolig er lett og lønnsomt og velger derfor selg selv-løsningen Propr. Andre som er intervjuet svarer at de har for lite kunnskap om lovverket og den generelle gjennomføringen av et boligsalg via de ulike salgsmetodene. Det tyder på at de har lite innsikt i hva eiendomsmegling faktisk innebærer og ville derfor valgt eiendomsmegler hvis de skulle solgt sin bolig. Videre forskning på temaet kunne vært en utvidet og stor kvantitativ undersøkelse for å kunne dekke hele landet, og få et stort datagrunnlag for å kunne oppnå en enda mer pålitelig undersøkelse. Her kunne man blant annet undersøkt oppnådd pris på bolig gjennom de ulike salgsmetodene.nb_NO
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis is concerned with the topic concerning the choice of “sell yourself” - solutions or to use a real estate agent, when selling their own homes and the experience of these. We also examine whether there are any differences between these sales-methods and frameworks. The study´s starting point is to look at the factors that are crucial for selling, when one chooses to use a real estate agent or “sell yourself “- solution Propr and analysis of services and frameworks. Propr is a user-driven service for housesale. Their main intensions is that customers themselves can decide how much the services will cost, depending on how much help they want with selling their own home. A conclusive answer will be tough, but our goal is to increase understanding of the sellers' decision in the choice of sales-method and the experience of this. We used a qualitative approach with a phenomenological study focusing on the meaning of attempting to answer our question. In theory the review, we describe the framework for real estate and “sell yourself”-solution Propr. In order to collect relevant data our informants had to meet the criteria we set: they had to be real estate agents, sellers that have sold via Propr or private individuals who bought or sold their own homes earlier. We conducted semi-structured interviews with all informants. In the discussion, we look at the findings and try to look at them in the context of the theory we have on the subject. There are various articles available online that mention pros and cons of both agencies and “sell yourself “- solutions. Among these new “sell yourself”-solutions Propr used an aggressive marketing-approach in 2016 and has charted the course for a new way to sell real estate. The results of our study show that price seems to be a decisive factor for the choice of procedure. Some assume that selling your own home is easy and profitable and therefore choose “sell yourself”-solution Propr. Others who were interviewed say they have too little knowledge of the law and the general implementation of a residential sale via the various sales-methods. This suggests that they have little insight into what real estate actually entails and would therefore choses real estate agent if they were selling their residence. Further research on the topic could have been an extended and large quantitative study to cover the entire country, and have a large database in order to achieve an even more reliable survey. The examination could among other things examined price achieved on selling houses through the various sales-methods.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectProprnb_NO
dc.subjectselgnb_NO
dc.subjectselvnb_NO
dc.titleHvorfor benytte eiendomsmegler fremfor selg selv-løsningen Propr? Ulikheter mellom eiendomsmegler og selg selv-løsningernb_NO
dc.title.alternativeWhy use a real estate agent rather than “sell yourself”-solutions?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record