Show simple item record

dc.contributor.authorKiønig, Linda Vibeke
dc.date.accessioned2017-08-21T08:31:45Z
dc.date.available2017-08-21T08:31:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451250
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven dreier seg om måten en fast eiendom blir omsatt på: enten ved privat salg eller ved hjelp av mellommann. De siste årene har det vært en utvikling på området privat omsetning av eiendom kontra omsetning ved hjelp av eiendomsmegler. Det betyr at det har aktualisert seg en problemstilling over et tema som er relevant og interessant for meglerbransjen, for meg og andre fremtidige meglere. Formålet med oppgaven er å undersøke og belyse forskjeller og likheter ved alternativene og å finne ut hvilken betydning dette har for viktige forhold ved eiendomshandel og de valg forbrukerne gjør. Problemstillingen i oppgaven er: Salg av fast eiendom privat eller ved bruk av megler, forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektiv. Jeg har forsket på temaet ved hjelp av i all hovedsak kvalitativ metode der datainnsamling har foregått ved dybdeintervju med et betinget utvalg av respondenter. Forskningsdesignet er rettet inn mot å både undersøke faktiske forhold og reelle erfaringer, og oppfatninger og hypotetiske valgsituasjoner som kan si noe om hvordan forbruker tenker rundt begge salgsalternativene. Funnene blir analysert og drøftet utfra teoretiske perspektiver, spesielt rundt forbrukers rettslige stilling og potensiell mangelsituasjon. I teoridelen av oppgaven bringes det inn noen eksterne syn på temaet og problemstillingen, fra aktører som er aktive i samfunnsdebatten der dette temaet er svært aktuelt. Konklusjonen, basert på teori, datainnsamling og analyse, er at det ikke nødvendigvis er slik at selger har en reell valgmulighet, mange ser seg ikke i stand til å selge selv og er med det avhengig av mellommann selv om det er en entydig oppfatning av at det er dyrt å engasjere megler. Videre viser undersøkelsen trekk som kan tyde på at kjøper helst vil handle med mellommann, det er tillit og ansvarsforhold som er hovedårsaken til det. Totalt sett dreier konklusjonen mot at bruk av megler oppfattes som en sikrende faktor. Oppgaven har utledet potensiale for ny og/eller videre forskning spesielt på spørsmålet om det å selge privat faktisk kan føre til at man taper penger fordi endel kjøpere vil være skeptiske til å handle med privatperson.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This bachelor thesis is about the way a real estate is traded: either through private sales or through intermediary. In recent years there has been a development in the area of private property sales versus sales through real estate agents. This means that there has been a problem about a topic that is relevant and interesting for the brokerage industry, for me and other future brokers. The purpose of the assignment is to investigate and elucidate differences and similarities of the options and to determine the significance of this for important matters of property sales and the choices consumers make. The problem of the task is: Sale of real estate privately or using brokers, differences and similarities seen in a consumer perspective. I have researched the topic using a generally qualitative method where data collection has taken place in depth interviews with a conditional selection of respondents. The research design is aimed at both investigating actual relationships and real experiences, and perceptions and hypothetical choices that can tell you something about how consumers think about both sales options. The findings are analyzed and discussed based on theoretical perspectives, especially around the consumer's legal position and potential deficiency situation. In the theoretical part of the assignment, it introduces some external views on the topic and the issue, from actors active in the community debate where this topic is very relevant. The conclusion, based on theory, data collection and analysis, is that it is not necessarily that the seller has a real choice, many are unable to sell themselves and depend on the intermediary even though there is a clear perception that it is expensive to engage the broker. Furthermore, the survey shows features that may indicate that purchasers prefer to trade with intermediaries, trust and responsibility are the main reason for this. Overall, the conclusion is that the use of broker is perceived as a safeguard factor. The task has derived potential for new and / or further research especially on the question of selling private can actually lead to losing money because some buyers will be skeptical to trade with private individuals.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendlomsmeglingnb_NO
dc.subjectforbrukerperspektivnb_NO
dc.subjectselgnb_NO
dc.subjectselvnb_NO
dc.subjectprivatnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglernb_NO
dc.titleSalg av fast eiendom, privat eller ved bruk av eiendomsmegler; forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektivnb_NO
dc.title.alternativeSale of real estate, privatly or via real estate agents; differences and similarities from the perspective of a customernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record