Show simple item record

dc.contributor.authorSvensby, Askil
dc.contributor.authorChibssa, David G.
dc.date.accessioned2017-08-21T08:43:36Z
dc.date.available2017-08-21T08:43:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451252
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler teknologisk utvikling med fokus på markedsføring. Bakgrunn for valg av oppgave er på grunn av den oppmerksomheten som den teknologiske utviklingen har fått i media om dagen. Vi skal snart begynne å jobbe som eiendomsmeglere og ønsker derfor å finne ut mer om de teknologiske løsningene brukt ved markedsføring av eiendom i dag. Formålet er å få en forståelse for hvordan teknologien utvikler seg samt preger eiendomsmeglere i deres hverdag, og om disse fremskrittene er utelukkende positive for bransjen, eller om det finnes negative aspekter knyttet til dette. Samtidig har vi et lite fokus på fremtiden, da nettopp en konsekvens av den teknologiske utviklingen kan være at bransjer kan bli automatiserte. Oppgaven er løst med kvalitativ metode og vi har samlet inn data fra seks informanter gjennom semi-strukturert intervjuer etter en forhåndslaget intervjuguide. Her var det viktig for oss å få intervjuet forskjellige foretak i forskjellige deler av landet for å se om dette ga ulike svar. I analysedelen har vi analysert dataene som vi fikk inn fra våre informanter etter en fenomenologisk tilnærming. Videre tok vi utgangspunkt i teori om markedsføring samt teori om hva ledende personer innen eiendomsbransjen sier om den teknologiske utviklingen og drøftet dette opp imot funnene fikk fra datainnsamlingen. Dataen er kategorisert i fem temaer. Dette ettersom vi mener at disse temaene til sammen best svarer på vår problemstilling. Etter analysen skal vi gi en kort oppsummering, og forsøke å komme med konklusjoner der dette er nødvendig, samtidig har vi enkelte plasser vært forsiktig med å konkludere ettersom man ikke kan spå hva som skjer i fremtiden. Helt til sist vil vi rette et kritisk blikk på oppgaven der vi følte det var på sin plass, samt redegjøre kort for videre forskning.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This thesis deals with technological development with a focus on marketing. The reason for the choice of this task is due to the attention that technological development has gained in the media lately. We will soon start working as real estate agents and therefore want to find out more about the technological solutions used in marketing real estate today. The purpose is to gain an understanding of how technology evolves, as well as affect real estate agents in their daily lives, and whether these advances are solely positive for the industry or if there are negative aspects related to this. At the same time, we will also focus a bit on the future, as a consequence of technological developments may be that industries can be automated. The assignment is solved with qualitative methodology and we have collected data from six informants through semi-structured interviews following a pre-made interview guide. It was important for us to interview different companies in different parts of the country to see if this gave different answers. In the analysis section, we analysed the data we received from our informants following a phenomenological approach. Furthermore, we started with the theory of marketing as well as the theory of what leaders in the real estate industry say about technological developments and discussed this as opposed to the findings from data collection. The data is categorized into five themes, as we believe that these issues together all correspond best to our research question. After the analysis we will give a brief summary, and attempt to make conclusions where this is necessary, but at the same time we have been careful about concluding some places, as one can not predict what the future brings. Ultimately, we will take a critical look at the task where we felt it necessary, as well give an explanation for further research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectteknologisknb_NO
dc.subjectutviklingnb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleInnflytelse på eiendomsmegling som følger av den teknologiske utviklingennb_NO
dc.title.alternativeInfluence from technological development on real estatenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record