Show simple item record

dc.contributor.authorTronstad, Linda
dc.date.accessioned2017-08-21T12:54:50Z
dc.date.available2017-08-21T12:54:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451307
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne kvalitative bacheloroppgaven omhandler klager på eiendomsmeglere og hva som er bakgrunnen til at partene klager inn eiendomsmeglere, enten direkte til meglerne selv eller via eksterne klageorganer, som Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Oppgaven handler i stor grad om hvorfor partene klager, og hva som er grunnen til at de klager, om det eventuelt kan basere seg på misforståelser, eller om det er megler selv om har gjort en dårlig jobb. Ved hjelp av intervjuer av både eiendomsmeglere og partene i kjøp – og salgsprosesser har jeg nå fått ett innblikk i hva det klages på og hvorfor. «Hva klages det på under meglers utførelse av ett oppdrag?» Jeg har valgt denne problemstillingen fordi jeg synes det er en interessant og høyst relevant problemstilling, som det i tillegg ikke er gjort mange undersøkelser på tidligere. Jeg skal selv ut i megleryrket etter endt studie, og er i den forbindelse «redd» for å gjøre store feil som kan føre til en klage, som kan risikere å ødelegge for både meg og det meglerforetaket jeg skal jobbe for. Jeg vil med denne undersøkelsen finne frem til mange interessante innspill til hvordan jeg, og andre meglere, kan gjøre jobben vår bedre, for å unngå å gå klager mot oss. Kapittel en i denne oppgaven gir en oversikt over min problemstilling og de avgrensninger som er tatt. Kapittel to tar for seg en grundig gjennomgang av klagesaker fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, samt en del relevant teori som blant annet beskriver hva som er en meglers plikter ved et oppdrag og ikke. Etter denne gjennomgangen av relevant teori og bakgrunnsstoff utarbeidet jeg en intervjuguide for både meglere og partene. I kapittel tre finnes selve metodedelen, hvor jeg blant annet presiserer valg av metode og forskningsdesign samt hvordan jeg har kommet frem til den rette intervjuguiden. Kapittel fire tar for seg selve intervjuene med både meglere og partene. Her presenteres de funn som er gjort gjennom intervjuene, samt min analyse av disse svarene knyttet opp mot teorien som er beskrevet i kapittel 2. Kapittel fem består av en konklusjon hvor jeg besvarer min problemstilling.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This is a qualitative bachelor paper, about complaints about brokers and what makes the parties in the transaction complaints to the agents. Is it caused by misunderstandings, or is it caused by a poor job done by the broker himself? With the use of interviews with both brokers and the parties of the transaction, I have managed to get a better understanding of what the complaints is about and why the parties complain. “What is it complained about during a brokers execution of a mission” I have chosen this issue because I find it interesting and it is a highly relevant issue, that in addition have not been done many studies on in the past. I will after this study work as a broker, and I am in that connection terrified of doing mistakes that could lead to any complaints, which could be damaging to either be or the estate agency I am working for. So here, in this study, there will be many interesting suggestions as to how I, and other brokers, can do a better job to avoid complaints. Chapter one in this paper gives an overview of my issue and those refinements that are made. Chapter two addresses a thorough review of complaints from Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, and some relevant theory including a description of what is a broker’s duties in a mission and not. After this review of relevant theory and background material, I managed to prepare an interview guide for both brokers and the parties. In chapter three you will find the method of my paper, where I among other things, clarifies the choice of method and research design. I will also present the work with the interview guide. Chapter four is a presentation of the interviews and the findings. I will in this chapter analyze the data and connect them to the theory presented earlier in the paper. In chapter five I will come up with a conclusion and answer my issue.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectklagenb_NO
dc.subjecteiendomsmeglernb_NO
dc.subjectreklamasjonsnemndanb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingstjenesternb_NO
dc.titleKlager på eiendomsmeglerenb_NO
dc.title.alternativeComplaints about brokersnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record