Show simple item record

dc.contributor.authorHaile, Amelia Tinsja
dc.date.accessioned2017-08-25T08:41:10Z
dc.date.available2017-08-25T08:41:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451836
dc.descriptionMaster i folkehelsevitenskap med vekt på endringer av livsstilsvaner, 2017nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Introduksjon: Folkehelseinstituttet rapporterer en økning av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som klamydia og gonore i Norge. Flere SOI kan resultere i barnløshet. Det er i aldersgruppen 20-24 hvor majoriteten diagnostiseres. En undersøkelse utført av Helsedirektoratet oppdaget at unge voksne oppgir at å “unngå uønsket graviditet” er deres prioritet når det kommer til bruk av kondom ved samleie. Hormonelle prevensjonsmidler er den mest brukte prevensjonsmetoden blant unge i aldersgruppen 20-24 år, disse beskytter derimot ikke mot SOI. Sett i et folkehelseperspektiv er det relevant å oppnå mer kunnskap om hvilke tanker unge voksne har rundt kondombruk. I fremtiden kan resultatene fra denne oppgaven bli brukt til å bidra med innsikt på temaet fra deltakernes perspektiv, som et supplement til fremtidig forskning. Metode: Dette er en kvalitativ studie av 7 unge voksne som bor i Oslo, alle deltakerne meldte seg frivillig og ble rekruttert gjennom helsestasjonen Sex og Samfunn og gjennom “snowball-sampling”. Datainnsamlingen ble gjennomført gjennom individuelle intervjuer, ved bruk av en semi-strukturert intervjuguide. Analysen ble gjennomført ved bruk av tematisk analyse av Braun & Clarke (2006). Resultat: Deltakerne hadde forskjellige tanker og erfaringer med kondombruk, men hadde også flere felles oppfatninger. De fleste deltakerne skilte mellom en ukjent partner og en fast partner. Flere av deltakerne mente alkohol og one-night stands var faktorer som kunne gjøre det mer utfordrende å bruke kondom. “Tillit” i relasjon til en samleiepartner var for det meste forbundet med ærlighet rundt det å fortelle om eventuelle SOI. Samleiepartnerens ukjente reaksjon til kondombruk opplevdes som en barriere for flere av de kvinnelige deltakerne som gjorde det utfordrende for dem å ta opp kondom. De fleste av deltakerne snakket om SOI med en avslappet holdning. Diskusjon: Resulatene av denne studien støtter tidligere forskning som fremhever at unge voksne har en lav trussel-oppfatning når det kommer til SOI. Konteksten rundt et samleie og flere andre faktorer påvirker unges beslutningsvurdering rundt bruk av kondom. Ytterligere undervisning på skolen som inneholder informasjon om hyppigheten og konsekvensene av SOI, kombinert med grundigere undervisning om det sosiale aspetket rundt sex, som fokuserer på å bygge opp unges mestringstro, og forbereder dem på ulike situasjoner som kan oppstå rundt kondombruk kan vise seg fffektive.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Introduction: Recent reports measure an increase of sexually transmitted infections (STIs) such as chlamydia and gonhorrea in Norway. Untreated, these conditions can lead to iinfertility. It is in the age group 20-24 were the majority are being diagnosed. A study conducted by the Norwegian directorate of health discovered that young adults do not fear STIs and report “avoiding unwanted pregnancies” to be their priority when deciding to use condoms in sexual encounters. Most young adults use hormonal prevention methods, these do not protect against STIs. In a public health context it is relevant to collect more information about what perspectives young adults have in relation to condom use. In the future the findings can be used to provide some insight on the topic from the participant’s point of view, as a supplement in future research. Methods: This is a qualitative study of 7 young adults who live in Oslo, all the participants’ volunteered and were recruited through the health clinic Sex og Samfunn and through “snowball-sampling”. The collection of data was done through in-depth interviews completed with a semi-structured interview-guide. The data was analysed by using Braun & Clarkes’ (2006) thematic analysis. Results: The participants of the study had different thoughts and experiences with STIs and condom use, but there were also several common conceptions. Few of the participants had any recollection of the sex education they had received in school. Several of the participants identified alcohol and one-night stands as factors that could make it more challenging to use condoms. Trust” in a partner was for the most part associated with honesty in terms of disclosing possible STIs. The female participants described uncertainty regarding the partners’ unknown reaction to condom use as factor that made it challenging to bring up condom use. Most of the participants of the study talked about STIs in a light-hearted manner. Discussion: The findings of this study support previous research findings that have identified a low threat-perception of STIs among young adults. The context in which the sexual encounter takes place and several other factors influence young peoples decision-making regarding condom use. More elaborate education in schools about the consequences and frequencies of STIs, as well as about the social circumstance surrounding sex, so that they can develop self-efficacy in communicating condom use to a partner and preparing them for different situations that can arise with condom use, could prove effective in increasing condom use.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectunge voksne,nb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectseksualundervisningnb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.titleYoung adults’ thoughts and experiences regarding condom use: a qualitative study from Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record