Show simple item record

dc.contributor.authorHauger, Anne Skjerpen
dc.date.accessioned2017-09-29T07:50:27Z
dc.date.available2017-09-29T07:50:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457396
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med denne studien er å undersøke anvendelsen av traumebevisst omsorg i det miljøterapeutiske arbeidet på barnevernsinstitusjoner. Studien tar sikte på å belyse hva slags kunnskap og forståelse miljøpersonalet har, knyttet til arbeid med traumeutsatte barn og unge, og hvordan de bruker dette i praksis. Hensikten er å bidra med økt forståelse og kunnskap om hvordan teori og prinsipper om TBO kan hjelpe personalet til å møte traumeutsatte barn og unge i utageringssituasjoner. Problemstilling: Oppgavens problemstilling er: «I hvilken grad anvender personalet ved barneverninstitusjoner traumebevisst omsorg i miljøterapeutisk arbeid?». Metode: Studien har et kvalitativt design og benytter semistrukturert intervju som metode for innsamling av data. Åtte ansatte på en privat barnevernsinstitusjon ble intervjuet for å besvare overnevnte problemstilling. Intervjuene ble analysert ved hjelp av Malterud`s prinsipper for systematisk tekstkondensering. Resultat: Det fremkommer av studien at informantene hadde variert kunnskap om TBO. Mer kunnskap om TBO var ønskelig for å få nye perspektiver til å håndtere krevende og utfordrende atferd. Noen informanter savnet et større fokus på hvordan dette brukes i det daglige miljøterapeutiske arbeidet. I resultatdelen beskrives det hvordan miljøpersonalet benytter seg av flere prinsipper for å bidra til traumebearbeiding ved å legge vekt på relasjonsbygging, tilrettelegge et trygt og stabilt miljø og ved å møte følelsen som ligger bak atferden i eskalerende og utagerende situasjoner. Resultatet gir indikasjoner på at miljøpersonale i stor grad anvender flere prinsipper for TBO. Konklusjon: Det fremkommer at informantene i stor grad har ferdigheter og holdninger som bidrar til bearbeiding av traumer. Selve bruken av TBO var noe begrenset, da det ikke er nok fokus på bruk av prinsippene i det daglige miljøterapeutiske arbeidet. Enkelte pilarer og prinsipper i TBO praktiseres, men det fremkommer at kanskje de viktigste prinsippene praktiseres i en begrenset grad. De faglærte informantene virket imidlertid å ha mer kjennskap til TBO enn de ufaglærte. I sammenheng med at informantene ikke følte de hadde nok kunnskap om TBO og ønsket å lære mer om temaet, tenkte de også at større kunnskap om TBO kunne føre til mindre brukt av tvang. For å kunne jobbe med de sentrale prinsippene i TBO, er det avgjørende at miljøpersonalets egen affektregulering er under kontroll. Slik det fremkommer i teori om TBO innbefatter ikke dette profesjonsutøverens egen affektregulering. TBO forstått som prinsipper, kunnskap om traumer og forklaringsmodeller fra hjerneforskning er derfor ikke tilstrekkelig for å forebygge og håndtere utageringssituasjoner alene, men i en mer utvidet forstand hvor man inkluderer profesjonsutøverens egen selvregulering, kan dette være tilstrekkelig for å forebygge og håndtere utagerende atferd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjecttraumebevisst omsorgnb_NO
dc.subjectbarnevernsinstitusjonernb_NO
dc.subjectTBOnb_NO
dc.titleTraumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record