Show simple item record

dc.contributor.authorLenkova, Ekaterina
dc.date.accessioned2018-10-19T12:27:48Z
dc.date.available2018-10-19T12:27:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568847
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I dagens samfunn stilles det krav til virksomheters tilstedeværelse i sosiale medier, og høyere utdanningsinstitusjoner er intet unntak. Sosiale medier gir mulighet for å kombinere ulike virkemidler og vise andre sider enn tradisjonelle medier gjør. Det å «være på sosiale medier» betyr å være åpen og relasjonsorientert, ha en dialog med sine interessenter, samt å skape troverdighet (ethos) gjennom saklig informasjon (logos) og engasjement (pathos) i et marked der kampen om oppmerksomhet er hard. Med utgangspunkt i Høgskolen i Østfolds (HiØ) bruk av Facebook har målet for studien vært å svare på følgende problemstilling: Hvordan bruker en kompetanseinstitusjon Facebook i sin kommunikasjon? Masteroppgaven retter fokuset på retoriske affordanser i sosiale medier, altså hvordan de retoriske omstendighetene kommer til uttrykk i nye medieplattformer. Til grunn for studien ligger en kombinasjon av flere teoretiske perspektiver - retorisk, sosialsemiotisk og medieteoretisk. Med utgangspunktet i dette rammeverket utfører jeg en kvalitativ tekstanalyse. Datamaterialet består av 49 Facebook-innlegg som HiØ publiserte i en avgrenset periode på en måned før søknadsfristen til studieopptak i 2017 og et forsidebilde. Studien viser at høgskolen har et bevisst og strategisk forhold til Facebook og bruker kanalen som et verktøy for rekruttering av nye studenter og profilering av HiØ som et godt sted å studere. For å skape et attraktivt omdømme utnytter høgskolen til dels Facebooks retoriske potensiale. Høgskolen byr på seg selv som åpen, bruker en uformell og personlig tone, fremstår som kompetent og samfunnsansvarlig gjennom rasjonell argumentasjon. Videre bygger HiØ på Facebook et interessefellesskap rundt sine virksomhetsområder som danner et utgangspunkt for rekruttering. Høgskolens kommunikasjon på Facebook er åpenbart markedsorientert, men selve rekrutteringskampanjen oppleves ikke som direkte reklame fordi høgskolen tilslører markedsføringsappell ved hjelp spørsmålsformuleringer og pakker studiepromotering inn i studenthistorier. Analysen av datamaterialet påviser mangel på interaktivitet i høgskolens kommunikasjon på Facebook. Sosiale medier legger til rette for dialog og sosial interaksjon (Lomborg, 2010). Fravær av disse kan tolkes som en ufullkommen forståelse av Facebooks relasjonsbyggende egenskaper eller høgskolens motvilje mot å ha en dialog med sitt publikum i det offentlige rom. Høgskolens faktiske motiver for måten den bruker Facebook på var ikke en del av problemstillingen. Det kan være et mål for videre forskning.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: There is an expectation today for business presence on social media, and higher education institutions are no exception. Social media make it possible to combine different means and present other sides than traditional media do. «To be on social media» means being open and outgoing, having a dialogue with the stakeholders, as well as establishing credibility (ethos) through proper information (logos) and engagement (pathos) to win the competition for attention. Based on the Østfold University College’s (HiØ) use of Facebook, this master thesis tries to answer the following question: How does a higher education institution use Facebook in their communication? The master thesis focuses on rhetorical affordances in social media; that is how the rhetorical circumstances are expressed in new media platforms. Theoretically, it combines perspectives from the fields of rhetoric, social semiotics and media studies. Based on the theoretical framework, I perform a qualitative text analysis. The data consists of 49 Facebook posts that HiØ published for a limited period of one month before the application deadline for studying in 2017 and a front-page picture. The study shows that the college uses Facebook as a strategic tool for recruiting new students and for HiØ brand building as a good place for studying. In order to build an attractive reputation, the college makes use of Facebook's rhetorical potential to some extent. The college promotes itself as being open, uses an informal and personal tone, and seems to be competent and socially responsible through proper arguments. Furthermore, HiØ is building on Facebook a community focusing on its working activity used as a starting point for recruitment. The recruitment campaign doesn’t look like direct advertising since the study promotion is hidden using questions and student stories. On the other hand, the data analysis discovers the lack of interactivity in the college’s communication on Facebook. Social media facilitates dialogue and social interaction (Lomborg, 2010). The absence of these can be interpreted as an imperfect understanding of Facebook's relationship-building opportunities or the HiØ's unwillingness to have a dialogue with its audience in the public space. The college's actual motives for the way it uses Facebook is not found in the study since that question was not part of the scope. This could be a goal for further research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.titleRetoriske affordanser i sosiale mediernb_NO
dc.title.alternativeRhetorical affordances in social medianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record