Show simple item record

dc.contributor.authorLomsdalen- Fredrikstad, Nina Christiane
dc.date.accessioned2018-10-19T13:53:51Z
dc.date.available2018-10-19T13:53:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568867
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven undersøker begrepet adaptasjon i et intermedialt perspektiv. Oppgaven tar sikte på å få en bredere forståelse av adaptasjon i et digitalt samfunn som inneholder litteratur på tvers av mediegrenser. Fordi det i vårt digitale samfunn florerer medietyper og medieprodukter som flyttes fra et medium til et annet, sees adaptasjon på som en spesifikk type medietransformasjon. I lys av Lars Elleström (2010) sin forståelse av hva som konstituerer medier, vil mediekarakteristiske sider og medierelasjoner avdekkes. Dette gjøres gjennom hans intermediale modell over modaliteter og modi. Studien vil undersøke adaptasjon gjennom en analyse av to bildebokapp-adaptasjoner. Disse er laget for barn. Med nye digitale teknologier har man uante muligheter til å eksperimentere med form og innhold, og mine gjenstander for undersøkelse er et forsøk på å vise bredden i bildebokapp-markedet. Bildebokappen Ruffen. Sjøormen som ikke kunne svømme (Gyldendal Norsk Forlag, 2013) forsøker å etterligne bildebokmediet, mens bildebokappen My very hungry caterpillar (Storytoys Entertainment Limited, 2015) inneholder animasjoner og spilleffekter, og er svært ulik bildeboka The very hungry caterpillar (Carle, 1969). Analysene vil gjennom bildebokteori først presentere bildebøkene i sine originale formater, og deretter gå i dybden på bildebokappene. Ved å avdekke hva som konstituerer mediene og deres modaliteter og modi, danner dette grunnlaget for å avdekke forskjeller, noe som gir et komparativt grunnlagt når funnene i oppgaven konkluderes. Gjennom å se på presemiotiske forekomster som danner formen og grunnlaget til mediet, sier dette noe om hva mediet krever for å bli realisert. Det kan likevel ikke realiseres uten den semiotiske kjernen, som står for menneskets tolkning og forståelse. I mine analyser kommer dette til syne ved at mine gjenstander for undersøkelse krever noen av de samme ressursene, mens noen er ulike, i tillegg til at de realiseres på ulik måte. Når en bildebokapp forsøker å etterligne bildeboka vil ikke dette la seg gjøre ett hundre prosent på grunn av disse forskjellene. Denne studien forsterker Elleström (2017) sin påstand om at manglende forståelse av at medier er i relasjon til hverandre, gjennom deres opprinnelse, deres historiske og kulturelle kontekst, i tillegg til deres relasjon til menneskets kommunikative og meningsskapende betingelser, reduserer muligheten til å forstå hva som skjer når noe blir adaptert. Adaptasjon er en spesifikk type medietransformasjon, noe min studie vil understreke.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis examines the concept of adaptation through an intermedial perspective. In our digital community the amount of media types and media products being transformed is vast, and the aim is to get a wider comprehension of adaptation as transformation. To uncover the different media characteristics and media relations, the theory of Lars Elleström (2010) will contribute on what constitutes media through his intermedial model of modalities and modes. An analysis of two picturebook apps adaptations for children will be the basis of the adaptation examination. With newfound digital technologies the experimentation of form and content is unlimited, and because of this, my objects of investigation are an attempt to show the variety of picturebook apps in the market. The picturebook app Ruffen. Sjøormen som ikke kunne svømme (Gyldendal Norsk Forlag, 2013) tries to resemble the original picturebook, whilst the app My very hungry caterpillar (Storytoys Entertainment Limited, 2015) is very different from the picturebook The very hungry caterpillar (Carle, 1969) because of its animations and game-like appearances. First, the analysis will present the original picturebook based on picturebook theory, then go in depth within the picturebook apps. To uncover what constitues media and their modalities and modes will uncover their differences, and through that form a comparative basis for the findings and conclusion of this study. Form and content is formed by presemiotic features and tells us what the medium needs in its realization, but will not get realized without the semiotic core, which represents the human interpretation and comprehension. This comes to surface in my analysis because of the different resources and realization within the objects. When a picturebookapp tries to resemble a picturebook this will not be possible, because of this. This study supports Elleström (2017) in his claim that lack of understanding media relations formed by their origin, their historic and cultural context, and terms of their relations among the human communication and meaning-making, reduces the uppotunity to understand what happens when something gets adaptet. Adaptation is a spesific type of mediatransformation, which my study will emphazie.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.subjectbildebøkernb_NO
dc.subjectappernb_NO
dc.subjectbildebokappnb_NO
dc.subjectapplikasjonernb_NO
dc.subjectadaptasjonnb_NO
dc.titleDigital barnelitteratur: Fra bildebok til bildebokapp. En adaptasjonsstudie av to bildebøker og bildebokapper for barn i et intermedialt perspektiv.nb_NO
dc.title.alternativeDigital literatur for children: From picturebook too picturebook app. A study of adaptation in two picturebooks and picturebook apps for children with an intermedial perspective.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record