Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSannvoll, Annie L.
dc.date.accessioned2018-11-27T09:58:19Z
dc.date.available2018-11-27T09:58:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574998
dc.descriptionMaster i folkehelsevitenskap med vekt på endringer av livsstilsvaner, 2018nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling Målet med denne studien var å få et innblikk i jenter i slutten av tenårenes opplevelse av kropp og kosthold i sosiale medier. Med dette som utgangspunkt ble problemstillingen og forskningsspørsmålet; Hvordan opplever jenter i slutten av tenårene at sosiale medier påvirker deres kroppsbilde og kostholdsvaner? Teori For å forklare funnene fra datainnsamlingen valgte jeg Robert Putnams (1993; 2000) tolkning av begrepet sosial kapital som teoretisk rammeverk. Putnams sosiale kapital kan deles i to typer sosial kapital; 1) Bonding (sammenbindende), som sees på som de sterke båndende som dannes innenfor sosiale grupper med individer med lik bakgrunn og like interesser, som nære venner og familie. 2) Bridging (overbyggende), sees på som sosial kontakt på tvers av grupperinger, og felles mål hvor det bygges tillit. Metode Datainnsamlingen bestod av ni individuelle, semistrukturerte intervjuer, hvor fokuset var på å få fram informantene siden tanker og opplevelser av tema. Ni jenter i slutten av tenårene, på videregående skole, ble intervjuet hver for seg. Datainnsamlingen ble transkribert, kodet og analysert via tematisk analyse. Resultat Resultatet fra datainnsamlingen viser et tydelig mønster av ambivalens hos samtlige av informantene når det kommer til sosiale medier generelt, samt kropp og kosthold i sosiale medier. Jentene uttrykker motstridene og uavklarte følelser hos når det gjelder sosiale medier og hvordan dette påvirker deres kroppsbilde og kostholdsvaner.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Issue The aim of this study was to get a better insight in adolescents’ girls in their late teenage years experience of body and diet in social media. With this as the base the research question: How do adolescents girls in their late teenage years experience social media and how it affects their bodyimage and dietary habits? Theory To explain the findings from the data collection, I choose Robert Putnams interpretation of the term Social Capital as the theoretical framework. Putnams social capital is divided in two types of social capital, 1) Bonding and 2) Bridging. Methods The data collection consisted of nine individual, semi structured interviews, where the aim was to get their thoughts and experiences of the theme. Nine girls in their late teenage years, in high school, was interviewed separately. The data collection was transcripted, coded and analyzed with thematic analysis. Results The results from the data collection shows a clear pattern of ambivalence when it comes to social media in general, and body and diet in social media from all the informants. The adolescent girls express conflicting and unclarified emotions about social media and how this affect their body image and dietary habits.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppnb_NO
dc.subjectkostholdnb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.subjectsosial kapitalnb_NO
dc.subject.meshPhysical Appearance, Bodyen
dc.subject.meshDieten
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshSocial Mediaen
dc.subject.meshSocial Capitalen
dc.title«Det påvirker ikke meg, men man blir jo påvirka da»: En kvalitativ studie om jenters opplevelse av kropp og kosthold i sosiale mediernb_NO
dc.title.alternative«It doesn’t affect me, but one will be affected»: A qualitative study about adolescents girls experience of body and diet exposure in social medianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel