Show simple item record

dc.contributor.authorNesset Mælan, Ellen
dc.date.accessioned2019-03-14T13:28:10Z
dc.date.available2019-03-14T13:28:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-109-5
dc.identifier.issn2464-4404
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590069
dc.description.abstractDen overordnede problemstillingen for denne avhandlingen er hvordan elevers psykiske helse kan støttes gjennom læreres daglige praksis med undervisning og med tilrettelegging for læring. Hensikten med avhandlingen er å tilføre kunnskap som kan bidra til praksisutvikling i skolen og fremme ungdommers psykiske helse. Avhandlingen har et kvalitativt forskningsdesign. Fokusgrupper og individuelle intervju er benyttet for å utforske erfaringer hos elever, lærere og skoleledere i ungdomsskolen. I lys av et sosial-økologisk perspektiv utforskes tilretteleggende og begrensende prosesser og faktorer som virker inn på om læreres praksis støtter elevers psykiske helse. Avhandlingens funn drøftes i forhold til prosesser og faktorer på både individuelt nivå (elev- og lærernivå), organisasjonsnivå (skolenivå) og på samfunnsnivå. Avhandlingens funn viser at elever erfarte både emosjonell, sosial og faglig støtte fra lærere, og at denne støtten både var rettet mot enkeltelever og gitt på klassenivå. Elevene erfarte at lærere støttet elevenes psykiske helse ved å være oppmerksomme overfor enkeltelever som personer, legge til rette for positive relasjoner mellom elever i klasserommet, være lydhøre overfor elevenes faglige behov og ved å redusere skolerelatert stress. Videre viser funnene at det var særlig ulike former for støtte rettet mot enkeltelever kombinert med tiltak på klassenivå elevene opplevde som viktig for deres psykiske helse. Dette sammenfaller i stor grad med prinsipper for tilpasset opplæring. Lærere og skoleledere erfarte støtte av elevers psykiske helse som en integrert del av læreres arbeid med undervisning og med tilrettelegging for læring. Dette medførte behov for tydeligere ansvarsfordeling mellom læreres og samarbeidspartneres ansvar for elevenes psykiske helse. Det medførte også behov for gjensidig avklaring av roller og ansvar mellom partene i tverrfaglig samarbeid om å støtte elevers psykiske helse. Det kom frem behov for å skape et fundament for tverrfaglig samarbeid der det er etablert relasjoner basert på tillit og kjennskap til hverandres kompetanse og erfaring. Videre fremkommer det behov for å samarbeide om støtte lærere kan gi gjennom sin daglige praksis, for å sikre konsistente og helhetlige tiltak for elever.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPh.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;10
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLæreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal