Show simple item record

dc.contributor.authorBruheim, Esten
dc.date.accessioned2019-10-22T12:50:26Z
dc.date.available2019-10-22T12:50:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623750
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloren var tredelt: • Å se på mineralsamspillet av de essensielle mineralene Mg, Na, K, Cl og Ca i jord • Å se på mineralinnhold og deres innbyrdes forhold i grovfôr opp mot effekten på mineralbalansen i kua. • Vil en feil mineralbalanse hos sinkua gi melkefeber-, jurhelse- og fruktbarhetsutfordringer ikke bare på enkeltkyr, men også på besetningsnivå? Om dette stemmer, bør da kunnskapen og bevisstheten rundt dette økes både hos bønder og rådgivere? Hovedfokuset i denne oppgaven har vært på mineralbalansen hos sinkua, både med tanke på påvirkning fra jord og fôr og konsekvenser i form av melkefeber, jurhelse og fruktbarhet. Gjennom eget forsøk og litteratur kan man si at samspillet fra jord via fôr til helse, fruktbarhet og velferd hos kua er sammensatt og komplisert. Eget forsøk baserer seg på 70 blodprøver, hvorav 68 var NRF – kyr, 20 grovfôrprøver og data fra 14 besetninger. Resultater i eget forsøk bekrefter eksisterende forskning, samt at den antyder nye funn som kan ha en betydning for å kunne se hele det sammensatte bildet på en mer konkret måte. Disse resultatene antyder at klinisk melkefeber ikke bare rammer det enkelt individ negativt, men på grunn av sin relasjon til jord og fôr også kan ses som en indikator på besetningsutfordringer. På bakgrunn av dette ser jeg et behov for å øke forståelsen og bevisstheten på sammenhengene fra jord via fôr til helse, fruktbarhet og velferd hos den norske melkekua. Denne forståelsen og bevisstheten bør økes både bønder og rådgivere for at dette kan gi en gevinst i fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose with this bachelor concentrated on three main parts: • To look at the interplay of the essential minerals Mg, Na, K, Cl and Ca in soil • To look at the content of these minerals and their mutual relationships in silage up against the balance of these minerals in the dairy cow • Will a failed mineral balance in the dry cow lead to consequences as milk fever, udder health and fertility not even to some cows, but on the herd as well? If this is right, should the knowledge and awareness around this be more focused upon among farmers and advisers? In this inquiry the main focus has been on the mineral balance in the dry cow, bearing in mind both the impact from soil and silage and consequences in form of milk fever, udder health and fertility. Through my own effort and with background from literature you can say that the interplay of minerals in soil via plants to the cow with its health challenges is composite and complicated. My trial is based on 70 blood tests, of them 68 were NRF (Norwegian Red Cow), 20 analysis of silage and data from 14 dairy cattle herds. Results from my own trial confirms present research and implies new findings which can have further importance. These results implies that clinical milk fever not only afflicts the individual cow but also can be looked upon as an indicator on herd problems. With this background I can see a need to increase the understanding and awareness of this interplay and I hope my effort can contribute to a better health and economy in the future.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUtfordringer med melkefeber, jurhelse og redusert fruktbarhet knyttet til mineralene Mg, Na, K, Cl og Ca hos den norske melkekuanb_NO
dc.title.alternativeChallenges with milk fever, udder health and reduced fertility connected to the minerals Mg, Na, K, Cl and Ca in the norwegian dairy cownb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Husdyravl, oppdrett, forplantning: 912nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record