Show simple item record

dc.contributor.authorStyve, Ingvild Vambheim
dc.date.accessioned2019-11-08T11:50:22Z
dc.date.available2019-11-08T11:50:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627409
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven undersøkes det hvordan elever blir påvirket når man aktivt tar i bruk digitale medier i litteraturundervisningen. Det er aspekter ved elevenes leseforståelse og motivasjon som det er hovedprioritet å belyse i dette prosjektet. For å undersøke problemstillingen, har en klasse på studieforberedene program, Vg1, i faget norsk deltatt i et undervisningsopplegg utarbeidet av meg. I den forbindelse er det gjennomført spørreundersøkelser, kvalitative intervjuer og observasjon i klasserommet under gjennomføringen av undervisningsopplegget. De innsamlede dataene kan dermed sies å være både av kvalitativ og kvantitativ art, dermed vil analysen også bære preg av at dette prosjektet har en metodisk tilnærming som kan beskrives av termen mixed methods. Oppgavens innhold er sterkt knyttet til forholdet mellom gamle og nye medier. Bokas rolle i et kulturhistorisk perspektiv og forbindelsen mellom bok og begrepet medium mener jeg er sentralt for å forstå hvordan trykt tekst oppleves av unge i dag. Ved å ta utgangspunkt i teorier om medier og technogenesis og videre se disse i sammenheng med hverandre, mener jeg å kunne peke på noen mulige årsaker til at forholdsvis mange unge strever med å lese og få utbytte av lengre trykte tekster. Gjennom de resultatene som har framkommet, mener jeg å kunne hevde at bruken av sosiale medier i dette konkretet prosjektet har hatt en klar påvirkning på leseopplevelsen til elevene som deltok. Det store flertallet av informanter rapporterer at bruken av sosiale medier har gjort leseopplevelsen av romanen Synnøve Solbakken (1857) av Bjørnstjerne Bjørnson mer positiv. Kort oppsummert har kombinasjonen av gamle og nye medier gjort at flertallet av elevene har opplevd at handlingen i romanen ble lettere å forstå. I tillegg viser undersøkelsen at flertallet også har opplevd at den aktive bruken av sosiale medier har gjort lesinga mer motiverende enn prosessen ville ha vært uten.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this thesis is to examine how students are affected when actively using digital media in the teaching of literature. The main priority of this project is to shed light on aspects of the students' reading comprehension and motivation. In order to investigate the issue, a class of first year students of general studies, has participated in a teaching program prepared by me, in the subject Norwegian. In this connection, surveys, qualitative interviews and observation in the classroom have been carried out during the implementation of the teaching program. The collected data can thus be said to be of both qualitative and quantitative nature, thus the analysis will also be marked by the fact that this project has a methodical approach which can be described by the term mixed methods. The task content is strongly linked to the relationship between old and new media. In my opinion, the book's role in a cultural-historical perspective and the connection between book and the term medium is central to understanding how printed text is experienced by young people today. By starting with theories of media and technogenesis and further seeing them in relation to each other, I mean to be able to point out some possible reasons why relatively many young people struggle to read and benefit from longer printed texts. Through the results that have emerged, I believe that the use of social media in this specific project has had a clear influence on the reading experience of the students who participated. The vast majority of informants report that the use of social media has made the reading experience of the novel Synnøve Solbakken (1857) by Bjørnstjerne Bjørnson more positive. In summary, the combination of old and new media has resulted in the fact that the majority of the students have experienced that the action in the novel became easier to understand. In addition, the survey shows that the majority also have experienced that the active use of social media has made reading more motivating than the process would have been without the use of social media.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleMediemøter på tvers av tre århundrernb_NO
dc.title.alternativeMedia meetings through three centuriesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record