Show simple item record

dc.contributor.authorReiten, Morten O.
dc.date.accessioned2019-11-15T14:29:59Z
dc.date.available2019-11-15T14:29:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628759
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke digitale verktøy som brukes innen samlingsforvaltning og formidling i norske museer. Jeg spør også hvilke erfaringer museene har fra bruk av denne teknologien. Oppgaven favner om både en dokumentanalyse, en observasjonsstudie og en hoveddel bestående av intervjuer gjort med 10 informanter på Rockheim, Maihaugen og Norsk jernbanemuseum i 2018/2019. Masteroppgaven viser at det er en del forskjeller i hvordan man jobber med det digitale, og ganske mange likheter. Alle tre institusjonene forholder seg til og kjøper tjenester fra bransjens egen utvikler og leverandør, KulturIT. Det er til dels svært ulikt omfang og ulik bruk av digital teknologi i formidlingsarbeidet i de ulike museumsanleggene, og dette diskuteres relativt inngående med begrunnelser på hvorfor de har tatt de valg de har tatt. For å kunne forstå og vurdere en del sentrale problemstillinger har jeg brukt et utvalg teori som jeg mener belyser ulike deler av det digitale feltet som kan være relevante for min problemstilling. Jeg bruker først Walter Benjamin for å kunne si noe om det originale objektet kontra reproduksjon. Deretter bruker jeg motsetningene mellom Chris Anderson og Andrew Keen, som står på hver sin side i debatten om demokratisering, medvirkning og eierskap til det som skjer på internett, med utgangspunkt i teorien om web 2.0. Denne teorien belyses også gjennom en artikkel av Tim O'reilly. Videre bruker jeg lærebøker skrevet av Ida Aalen og Nina Furu for å kunne belyse en del aspekter i observasjoner av museenes aktivitet på nettsider og sosiale medier. Avslutningsvis bruker jeg Ole Marius Hyllands artikkel #Mangletre, som bygger bro mellom teoretiske diskusjoner og praktisert nyere norsk kulturarvspolitikk.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this thesis, I examine which digital tools are used in collection management and dissemination in Norwegian museums. I also ask what experiences the museums have from using this technology. The thesis includes both a document analysis, an observation study and a main part consisting of interviews done with 10 informants at Rockheim, Maihaugen and the Norwegian Railway Museum in 2018/2019. The master thesis shows that there are some differences in how to work with the digital and quite a few similarities. All three institutions relate to and purchase services from the industry's own developer and supplier, KulturIT. There are, in part, very different scope and different use of digital technology in the dissemination work in the various museum facilities, and this is discussed relatively in depth with reasons for why they have taken the choices they have made. In order to understand and evaluate some key issues, I have used a selection theory that I believe illuminates various parts of the digital field that may be relevant to my problem. I first use Walter Benjamin to say something about the original object versus reproduction. Then I use the contradictions between Chris Anderson and Andrew Keen, who are on the opposite side of the debate on democratization, participation and ownership of what is happening on the Internet, based on the theory of web 2.0. This theory is also illustrated by an article by Tim O'reilly. Furthermore, I use textbooks written by Ida Aalen and Nina Furu to be able to elucidate some aspects in observations of the museums' activity on web sites and social media. In conclusion, I use Ole Marius Hylland's article #Mangletre, which bridges the gap between theoretical discussions and practiced recent Norwegian heritage policy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.titleDigital Kulturarv – Bruk av digital teknologi i samlingsforvaltning og formidling i norske museernb_NO
dc.title.alternativeDigital collection management and dissemination in Norwegian museumsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber149nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record