Show simple item record

dc.contributor.authorØstensjø, Sigrid
dc.contributor.authorAskheim, Ole Petter
dc.date.accessioned2020-04-01T13:02:10Z
dc.date.available2020-04-01T13:02:10Z
dc.date.created2019-05-07T09:52:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSamproduksjon i forskning: forskning med nye aktører. 2019, kap. 13, s. 231-245en_US
dc.identifier.isbn9788215031668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649914
dc.descriptionThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.en_US
dc.description.abstractHensikten med kapitlet er å gi økt forståelse av hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres når brukerne blir samprodusenter i forskning. To hovedspørsmål stilles: Hva kjennetegner forskningskvalitet i et samproduksjonsperspektiv, og hvordan kan forskningskvalitet evalueres? Og hva er potensiell nytte av samproduksjon i forskning, og hvordan kan nytteverdien av brukerinvolvering dokumenteres? Spørsmålene søkes besvart gjennom en systematisk gjennomgang av artikler som har oppsummert kunnskapsstatus på feltet. Gjennomgangen viser at det er behov for en mer integrert forståelse av forskningskvalitet og nytteverdi som tar opp i seg de ulike målsettingene med samprodusert forskning. Hvordan ulike former for kunnskap kan integreres i ulike kontekster, krever særskilt oppmerksomhet dersom en skal lykkes med å utnytte potensialet som ligger i samprodusert forskning.en_US
dc.description.abstractABSTRACT The purpose of the chapter is to provide a better understanding of how research quality and research impact can be conceptualized and evaluated when users become co-producers in research. Two main questions are asked: What characterizes research quality in a co-production perspective and how can research quality be evaluated? And what is the potential benefit of co-production in research and how do we measure the utility of user involvement? The questions are sought answered through a systematic review of articles that have summarized the status of knowledge in this field. The review shows that there is a need for a more integrated understanding of research quality and impact that addresses the various objectives of co-produced research. How different forms of knowledge can be integrated into different contexts requires special attention if one is to succeed in exploiting the potential of co-produced research.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofSamproduksjon i forskning : forskning med nye aktører
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectforskningen_US
dc.subjectbrukermedvirkningen_US
dc.subjectsamproduksjonen_US
dc.subjectforskningskvaliteten_US
dc.subjectnytteverdien_US
dc.subjectresearchen_US
dc.subjectuser involvementen_US
dc.subjectco-productionen_US
dc.subjectresearch qualityen_US
dc.subjectimpacten_US
dc.titleForskning med nye aktører: Forskningskvalitet og nytteverdien_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber231-245en_US
dc.identifier.doi10.18261/9788215031675-2019-14
dc.identifier.cristin1695964
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal