Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLien, Randi Ingunn
dc.date.accessioned2020-09-23T13:29:41Z
dc.date.available2020-09-23T13:29:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679332
dc.description.abstractNorsk sammendrag Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvilke utfordringer henvisere ved DPS kan møte ved den videre behandlingen av pasienten, som har vært inne til et utredningsopphold ved TSB døgn, for mulig samtidig rusproblematikk og psykisk lidelse. Dette kan bidra til bedre forståelse og innsikt i hvordan det jobbes med ettervernet til pasienter som har vært inne til et utredningsopphold, og hvor det ligger utfordringer i å gjennomføre tiltak som anbefales fra TSB utredningen. Teori: For tolkning av resultatene er det i denne studien lagt vekt på integrert behandling og recoveryorienterte tjenester. Funnene i studien er også drøftet opp mot den delen av pasientepikrisene som tar for seg foreslåtte tiltak for videre behandling. Metode: Fire henvisere ansatt ved DPS ble intervjuet, ved hjelp av semistrukturert intervju, og de ble spurt om å fortelle hvordan de opplevde utredningen, hvordan pasienten opplevde utredningen og hva de fikk utført av tiltak som foreslått fra TSB. Intervjuene ble tatt opp digitalt og transkribert, og analysert ved hjelp av Malteruds systematiske tekstkondensering. Funn: Det ble identifisert tre hovedkategorier. Epikrisen som en utfordring, forhold hos pasienten som kan skape utfordring og variasjon i videre tjenestetilbud som kan skape utfordringer ved iverksettelse av anbefalte tiltak. Konklusjon: Studien kan oppsummeres med tre hovedfunn i forhold til hva som oppleves utfordrende av henvisere ved DPS, når anbefalte tiltak fra TSB utredning skal iverksettes. Det behøves likevel mer forskning på dette temaet for å komme med en endelig konklusjon, men studien kan gi et innspill for videre forskning med tanke på mer kunnskap om hvor det er forbedringspotensiale når det gjelder å forbedre pasientforløp, sett ut fra både et behandlerperspektiv og et pasientperspektiv.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Purpose: The purpose of this study has been to investigate what challenges referrers at DPS can face in the further treatment of the patient, who has been on an investigation stay at TSB for possible common substance use disorder and mental illness. This can contribute and insight into how work is done in the aftercare of patients who has been on an investigation stay, and where there are challenges in implementing measures recommended by the TSB. Theory: For the interpretation of the results, this study is discussed in the light of integrated treatment and recovery-oriented services. The findings of the study have also been discussed against the part of the patients epicrisis from TSB with recommended measures for further treatment. Method: Four referrers at DPS were interviewed, using a semi-structured interview and were asked to tell how they experienced the investigation of the patient, how the patient experience the investigation, and what is possible to do of the recommended proposed by TSB. The interviews were recorded digitally and transcribed, and analysing using Malteruds systematic text condensation. Findings: Three main categories were identified. The epicrisis as a challenge, conditions in the patient that can create challenges and variation in further service offering that can create challenges by implementing recommended measures. Conclusion: The study can be summarized with three main findings in relation to what is perceived as challenging by referrers at DPS, when recommended measures from TSB is to be implemented. Still more research is needed on this topic to come to a definitive conclusion, but the study may provide an input for further research with more knowledge of where there is potential for improvement in improving patient outcomes from both a therapist and a patient perspective.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectROP-pasienteren_US
dc.subjectutredningen_US
dc.subjectintegrert behandlingen_US
dc.subjectrecoveryen_US
dc.subjectpsykiatrisk dobbeltdiagnoseen_US
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden_US
dc.subjectDual Diagnosisen_US
dc.subjectassessmenten_US
dc.subjectpsychiatryen_US
dc.subjectinterdisciplinary collaborationen_US
dc.title«Det er jo faktisk hele personligheta di som blir vurdert»: En kvalitativ studie om utfordringer ved ettervern etter utredning ved TSB – fra et behandlerperspektiven_US
dc.title.alternative“It is actually your whole personality that is being evaluated”: A qualitative study about challenges with treatment after investigation in TSB - from a therapist perspectiveen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber64en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel