Show simple item record

dc.contributor.authorNgoma- dia Nkuka, Iza-Ra
dc.date.accessioned2020-09-24T12:50:00Z
dc.date.available2020-09-24T12:50:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679506
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Denne forskningsstudien baserer seg på to temaer: KMT og RT. Overordnet er studien bygd på et kognitivt psykologisk perspektiv, som underbygger det kognitive miljøterapeutiske perspektiv, hvor teori om miljøterapi og kognitiv terapi da står sentralt. Flere andre supplerende teorier er presentert i studien. Steel, Van der Hart & Nijenhuis ́ teori om strukturell dissosiasjon av personligheten, ble også brukt som et teoretisk grunnlag. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kunne, ut ifra et kognitivt miljøterapeutisk perspektiv, undersøke miljøterapeutenes erfaringer i forhold til pasienter med RT. Metode: I studien har jeg benyttet kvalitative metoder med bakgrunn i en hermeneutisk tilnærming. Datasamling ble gjennomført ved bruk av semistrukturelle intervjuer av seks informanter. I analysearbeidet har jeg benyttet stegvis deduktiv-induktiv metode (SDI). Jeg har brukt et analyseverktøy/dataprogram Nvivo 12 i forhold til dataanalysen. Resultater: Resultatene av analysedata består av fire hovedtemaer: koherensgrunnlag i behandling (1), positiv styrking av tankevirksomhet (2), stykkevis behandling (3) og et sammensatt behandlingstilbud (4). Analyse av data har bidratt til utvikling av konseptet behandlingens intervensjonsparameter. Avslutning: Jeg har kastet lys over problemstillingen basert på tre paradigmer: koherensgrunnlag i behandling (1), tidsklemma og behandlingseffekt (2) og KMT vs psykofarmaka intervensjon (3). Drøftingen av problemstillingen viser at en hensiktsmessig og effektiv behandling av pasienter med RT, etter kognitiv miljøterapeutisk tilnærming, er avhengig av flere faktorer.en_US
dc.description.abstractAbstract Introduction: This research study is based on two themes: cognitive milieu therapy (CMT and relational trauma (RT). Overall, the study is based on a cognitive psychological perspective, which underpins the cognitive milieu therapeutic perspective, where the theory of milieu therapy and cognitive therapy is central. Several other supplementary theories are presented in the study. Steel, Van der Hart & Nijenhuis's theory of structural dissociation of personality was also used as a theoretical basis. Aim: The purpose of this study is to, from a cognitive milieu therapeutic perspective, investigate the experiences of the milieu therapists in relation to patients with RT. Method: In the study, I have used qualitative methods based on a hermeneutic approach. Data collection was conducted using semi-structural interviews by six informants. In the analysis work I have used stepwise deductive-inductive method (SDI). I have used an analysis tool / computer program Nvivo 12 for the data analysis. Results: The results of analysis data consist of four main themes: coherence basis in treatment (1), positive reinforcement of thought activity (2), piecemeal treatment (3) and a complex treatment option (4). Analysis of data has contributed to the development of the concept of treatment intervention parameter. Conclusion: I have shed light on the issue based on three paradigms: coherence basis in treatment (1), time squeeze and treatment effect (2) and CMT vs psychopharmaceutical intervention (3). Discussion of the problem shows that appropriate and effective treatment of patients with RT, depending on the cognitive environmental therapeutic approach, depends on several factors.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkognitiv miljøterapien_US
dc.subjecttilknytningsvanskeren_US
dc.subjectPTSDen_US
dc.subjectpsykiatrisk akuttavdelingen_US
dc.subjectdissosiasjonen_US
dc.subjectdøgnbehandlingen_US
dc.subjectrelasjonstraumeren_US
dc.subjectcognitive milieu therapyen_US
dc.subjectattachment difficultiesen_US
dc.subjectpsychiatric emergency departmenten_US
dc.subjectdissociationen_US
dc.subjectinpatient treatmenten_US
dc.subjectrelational traumaen_US
dc.titleMiljøterapeuters erfaringer med kognitiv miljøterapi En kvalitativ studie om miljøterapeutenes erfaringer med kognitiv miljøterapi i forhold til pasienter med relasjonstraumer, ved en DPS døgnenheter.en_US
dc.title.alternativeMilieu therapists' experiences with cognitive milieu therapy - A qualitative study of milieu therapists' experiences with cognitive milieu therapy in relation to patients with relational trauma, at a DPS 24-hour units.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record