Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Ann-Julie
dc.contributor.authorRaknes, Fredrik
dc.date.accessioned2020-09-30T13:45:10Z
dc.date.available2020-09-30T13:45:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680592
dc.descriptionMastergradsoppgave i pedagogikken_US
dc.description.abstractMed denne masteroppgaven har vi hatt som mål å få innsikt i hvordan jenter ved 10. trinn opplever sin hverdag med skole, fritid og sosiale medier. Disse tre arenaene har vi valgt ut på bakgrunn av ungdataundersøkelsene, som viser at dette er arenaer hvor dagens ungdom opplever stress og press. Vi var interessert i å gå i dybden av ungdommens egne tanker, følelser og opplevelser av hverdagen. På bakgrunn av dette formulerte vi denne problemstillingen for vårt prosjekt: Hvordan opplever jenter ved 10. trinn hverdagen med skole, fritid og sosiale medier, og hva forteller de om stress og press knyttet til dette? Ungdataundersøkelser som gjennomføres over hele landet viser at det i løpet av de siste årene har forekommet en økning i antall ungdom som sliter med psykiske helseplager, dette gjelder særlig jenter. Samtidig viser undersøkelsene at dagens ungdom i all hovedsak har det bra. De er fornøyd med skolen, vennene og foreldrene sine. De er også aktive og drikker mindre alkohol enn tidligere ungdomsgenerasjoner (Bakken, 2019). Da vi gikk i gang med dette prosjektet ønsket vi å få dypere innsikt i hva som preger livet til jenter i dagens ungdomsgenerasjon. Vi har gjennomført åtte individuelle intervjuer med jenter på 10. trinn. Den kvalitative forskningen som allerede foreligger på vårt forskningsområde tar i stor grad utgangspunkt i Oslo-ungdom (Eriksen, Sletten, Bakken & von Soest, 2017). Med denne oppgaven bidrar vi med forskning som tar for seg 10. trinns jenter som er bosatt og går på skole i en mindre by og bygd. Vi finner at jentene vi har snakket med opplever mindre stress og press enn jenter i storbyen Oslo. Dette gjelder særlig stress og press knyttet til skole, utdanning og karrieremuligheter. Våre informanter opplever ikke uhåndterbart mye stress og press knyttet til skole, fritid og sosiale medier alene. Gjennom deres fortellinger og beskrivelser ser vi at det er «totalpakka» som fører til at de til tider føler seg stresset og slitne. Det handler om å innfri på alle arenaer, ikke skuffe noen, og å ikke gå glipp av noe. Dagens ungdom virker å til enhver tid skulle være tilgjengelige for vennene sine. Kropp- og utseendepress synes ikke å være et stort problem blant våre informanter. Én av åtte oppgir at hun føler på dette. Vi har likevel funnet en viss forskjell i ungdomskulturen jentene er en del av. Om vi sammenligner de to ungdomskulturene, virker det å være et mye større fokus på klær og mote i ungdomskulturen i byen. Ungdomskulturen vi møter på bygda, formidler en avslappet holdning rundt dette. De forteller at de kan gå med det de har lyst til, uten at de får noen reaksjoner eller kommentarer på dette. Vi drøfter våre funn knyttet til jentens opplevelse av skole, fritid og sosiale medier, samt stress og press opp imot tidligere relevant forskning på feltet og teori. Her er Ungdataundersøkelsene og NOVA-rapporter særlig relevant. Vi benytter oss av teori om ungdom, individualisering, stress i forskjellige former, skolen og lærerens rolle i skolerelatert stress, ungdomskultur, fritid og sosiale medier.en_US
dc.description.abstractAbstract: With this master's thesis, we aimed to gain insight in how 10th grade girls at secondary school experience their everyday lives with school, leisure and social media. We selected these three arenas based on the “youth data surveys”, which show that these are arenas today’s youth experience stress and pressure. We have also been interested in what the young people tell about their own experiences of stress and pressure related to these arenas. Based on this our thesis aim to answer the following research question: How does eight 10th grade girls experience their everyday lives with school, leisure and social media, and what do they have to tell about stress and pressure associated with this? “Youth data surveys” conducted across the country show that there has been an increase in the number of youth struggling with mental health problems in recent years, especially girls. At the same time, the surveys show that today's youth are generally doing well. They are happy with their school, friends and parents. They are active and drink less alcohol than previous youth generations (Bakken, 2019). When we started our journey with this project, we wanted to gain a deeper insight in what characterizes the lives of young girls in today's youth generation. We conducted eight individual interviews with 10th grade girls. The qualitative research that already exists in our research area is largely based on youth localized in Oslo (Eriksen, Sletten, Bakken & von Soest, 2017). With this assignment, we contribute research that deals with 10th grade girls who live and attend school in a smaller town and village. We find that the girls we have talked to experience less stress and pressure than girls in the big city of Oslo. This applies especially to stress and pressure related to school, education and career opportunities. Our informants do not experience a great deal of stress and pressure related to school, leisure and social media alone. Through their stories and descriptions, we see that it is the "total package" that sometimes makes them feel stressed and tired. It's about taking part in all the arenas, not disappointing anyone, and not missing out of anything. Today's youth seems to be available to their friends at all times. Pressure on having a great body and looks does not appear to be a major problem among our informants. One in eight states that she experiences this type of pressure. We have nevertheless found a certain difference in the youth culture these girls are part of. If we compare the two youth cultures, there seems to be a much greater focus on clothing and fashion in the city. The youth culture we encounter in the village conveys a relaxed attitude around this. They can wear whatever they want without getting any reactions or comments because of it. We discuss our findings related to the girl's experience of school, leisure and social media, as well as stress and pressure against previously relevant research in the field, and theory. Here, the “Youth Data Survey” and NOVA reports are particularly relevant. We use the theory of youth, individualization, stress in various forms, the school and the teacher's role in school-related stress, youth culture, leisure and social media.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectFritiden_US
dc.subject10. trinnen_US
dc.subjectUngdomsskoleen_US
dc.subjectUngdomsskoleelever, jenteren_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectUngdomskulturen_US
dc.titleEn kvalitativ studie av åtte 10. trinn jenters opplevelser av hverdagen med skole, fritid og sosiale medieren_US
dc.title.alternativeA qualitative study of eight 10th grade girls’ experiences of their everyday life with school, leisure and social mediaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record