Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGresslien, Maria Emilie
dc.date.accessioned2020-10-12T08:55:19Z
dc.date.available2020-10-12T08:55:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682147
dc.description.abstractBakgrunn: I de senere årene har interessen for betydningen av det sosiale og miljømessige i lokalsamfunnet vært økende innen strategier for helsefremmende arbeid. Et av hovedformålene er blant annet at nærmiljøet skal motvirke sosial isolasjon, ensomhet og styrke helsefremmende faktorer som kan bedre livskvalitet i befolkningen uansett sosioøkonomisk status. Imidlertid, etterlyses ytterligere evaluering og kunnskap rundt aktiviteter med formål i å fremme helse i nærmiljøet. Formål: Hovedformålet med undersøkelsen var å evaluere aktivitetstilbudet NaKuHel-Asker. NaKuHel er et aktivitetstilbud i Asker kommune som fokuserer på nærmiljøaktiviteter i form av natur og kulturaktiviteter. Hensikten er å undersøke hvorvidt tilbudet involverer målgrupper som er av interesse i et folkehelseperspektiv. Bakgrunnen for dette er at det etterlyses ytterligere evaluering og kunnskap om aktiviteter med formål i å fremme helse i nærmiljøet. Hensikten var derfor å få en oversikt over sosiodemografisk profil, samt måle grad av Sense of coherence (SOC), og livskvalitet (QOL) blant brukere av NaKuHel-Asker. Metode: En kvantitativ tverrsnittsundersøkelse ble gjennomført (n=130, Kvinner =98; menn =39; alder > 20 år). Blant brukere av NaKuHel senteret i Asker kommune. Deskriptiv statistikk og korrelasjonsanalyse (Spearman’s rho) ble gjennomført for å undersøke deltakernes sosiodemografiske profil, Sense of coherence (SOC) og livskvalitet (QOL), samt mulige sammenhenger mellom disse variablene med frekvens av deltakelse på tilbudet. Hovedresultater: Den sosiodemografiske profilen antydet en overvekt av personer med høyere utdannelse, kvinner og eldre. Andelen minoritetsbefolkning så imidlertid ut til å være relativt samsvarende med Askers andel minoriteter. Ingen signifikant korrelasjon ble funnet mellom deltakelse og sosiodemografiske karakteristikker, vurdering av pris, eller QOL, imidlertid, ble det funnet en signifikant negativ korrelasjon mellom deltakelse og SOC. Konklusjon: Funnene antyder at NaKuHel har et potensiale til å involvere vanskeligstilte grupper, særlig kvinner, eldre og personer med utenlandsk bakgrunn. Imidlertid, ble det funnet et forbedringspotensial, særlig med tanke på involvering av personer med lavere utdannelse. Siden resultatene baseres på en tverrsnittsundersøkelse kan vi ikke si noe om årsak-virkning.en_US
dc.description.abstractEnglish abstract Background: In recent years, there has been increasing interest in the importance of social and environmental factors in promoting health at community level. In particular, according with a health promoting perspective, local community should counteract social isolation and loneliness while strengthening health promoting factors that can improve citizens’ quality of life in the population regardless of their socio-economic status. In spite of this evaluation and knowledge on health promotion initiatives at municipality levels are limited and needed for the purpose of how to best promote health in the population. Purpose: The main purpose of the survey was to evaluate the NaKuHel initiative, and initiative based in the municipality of Asker that focuses on community activities that emphasizes nature and culture activities. The purpose was therefore to examine the participants’ sociodemographic profile, as well as measuring the degree of Sense of coherence (SOC) and Quality of life (QOL), among participants of NaKuHel, as well as possible associations between these variables and frequency of participation in the NaKuHel’s activities. Method: A quantitative cross-sectional survey was conducted among 130 participants in the NaKuHel initiative (98 women and 39 men, age >20 years). Descriptive statistics and correlation analysis (Spearman’s rho) were conducted in order to address the research questions. Results: Among the participants, people with higher education, women and the elderly were overrepresented. On the other hand, the proportion of people with foreign background appeared to be relatively representative of Asker’s general population. No significant correlation was found between frequency of participation and the participants’ sociodemographic characteristics, price assessment, or QOL. However, a significant negative correlation was found between participation and SOC. Conclusion: The findings suggest that NaKuHel has a relatively broad reach in term of including disadvantaged groups, especially women, the elderly and the people of foreign background. However, the initiative does not seem to be largely inclusive for people with lower educational level. These findings need to be read in light of limitations of the study.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfrivilligheten_US
dc.subjecthelsefremmendeen_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.titleNaKuHel - Et helsefremmende tiltak?en_US
dc.title.alternativeNaKuHel - A health promoting measure?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber96en_US
cristin.fulltext
cristin.fulltext


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel