Show simple item record

dc.contributor.authorVærp, Emilie
dc.date.accessioned2020-10-15T06:27:54Z
dc.date.available2020-10-15T06:27:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682898
dc.descriptionMastergradsoppgave i Miljøpsykologien_US
dc.description.abstractKlimaendringer og global oppvarming er et økende problem i vår tid. Allikevel ser man en viss skepsis til å flytte inn i miljøvennlige boliger og til å utføre annen promiljøatferd. Formålet med denne casestudien har vært å utforske hvilke faktorer som avgjør folks villighet til å velge nullutslippsboliger eller miljøvennlige boligformer over andre typer boliger. Dette er et spennende tema fordi det kombinerer to sentrale aspekter ved miljøpsykologi, nemlig miljøatferd og arkitektur. For å undersøke folks motivasjon for å velge miljøvennlige boliger ble det nyetablerte nullutslippsnabolaget Ydalir i Elverum valgt som case og det ble gjennomført kvalitative intervjuer med 12 informanter. Gjennom en tematisk analyse av intervjunotatene fra disse intervjuene kom man frem til fire hovedtemaer og til sammen femten undertemaer som viste seg å være sentrale for informantene. Disse fire hovedtemaene beskriver informantenes kunnskap og inntrykk av Ydalir som prosjekt, informantenes boligdrømmer, hvilke tanker informantene har rundt det å skulle flytte til Ydalir og informantens tilknytning og assosiasjoner til Elverum som by. Gjennom disse temaene har man identifisert flere ulike faktorer som kan påvirke villigheten til å flytte inn i en nullutslippsbolig, både i positiv og negativ retning. For informantene er en av de viktigste faktorene pris og økonomi. En annen sentral faktor har vist seg å være frihet og muligheten til å kunne bestemme over egen livsstil og egen bolig. Fellesskap innad i nabolaget er en annen viktig faktor og folk vil gjerne bo i nærheten av folk de opplever å ha noe til felles med. I tillegg har beliggenhet i forhold til skole/barnehage, sentrum, kollektivtrafikk og natur vist seg å være viktig for informantene i studien. Her har Ydalir en attraktiv plassering. Noe av det som skiller valget av miljøvennlig bolig fra generell forskning på valg av bolig er muligheten den miljøvennlige boligen gir til å kunne bidra positivt til miljøet. Dette ses på som positivt og motiverende, men er ikke i selv nok til å få folk til å velge miljøvennlige boliger. Det må også finnes andre fordeler og incentiver. Oppgaven konkluderer med at det folk først og fremst er ute etter er et godt og trygt sted å bo.en_US
dc.description.abstractAbstract: Climate change and global warming is an increasing problem in our time. Regardless of this people are showing scepticism towards doing mitigating behaviours such as moving into zero emission or environmentally friendly housing and other environmentally friendly acts. The aim of this case-study has been to explore which factors that decide people´s willingness to choose zero emission or environmentally friendly housing over other kinds of houses. This is an exciting research-theme because it combines two of the main topics of environmental psychology, environmental behaviour and architecture. In order to examine people’s motivations for choosing environmentally friendly housing the new zero emission neighbourhood Ydalir in Elverum, Norway was chosen as a case and qualitative interviews was conducted with 12 participants. Through a thematic analysis of the notes from these interviews four main themes and altogether fifteen subthemes were identified. These themes seemed to be important to the participants. The four main themes describe the participants’ knowledge and impressions of Ydalir as a project, the participants’ housing dreams, the participants’ thoughts about moving to Ydalir and the participants’ attachment and associations to Elverum as a city. Through these themes there has been identified multiple different factors that influence willingness to choose environmentally friendly housing, both in a positive and a negative direction. To the participants one of the main factors are price and economy. Another important factor has turned out to be a sense of freedom and the ability to decide on one´s lifestyle and home. A sense of community within the neighbourhood is also important. People like living close to others they feel they have something in common with. In addition, the neighbourhood’s location in regards to schools/kindergartens, the city-centre and public transport has proven to be important to our participants. By these measures Ydalir has an attractive location. The choice to live in an environmentally house differs from research on regular housing choices is the opportunity the environmentally friendly house offers in regards to being able to contribute and to help the environment. This is seen as an asset and brings motivation, but is not enough in itself to make people environmentally friendly homes. They also need to see other benefits and incentives. This study concludes that people are mainly after a good and safe place to live.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMiljøvennlige boligeren_US
dc.subjectNullutslippsboligeren_US
dc.subjectYdaliren_US
dc.subjectBoligvalgen_US
dc.titleHva skal til for å velge miljøvennlig bolig? En casestudie av innbyggernes syn på Ydalir i Elverumen_US
dc.title.alternativeWhat does it take to choose environmentally friendly housing? A case study of the inhabitants` view of Ydalir in Elverumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.source.pagenumber87en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record