Show simple item record

dc.contributor.authorSjørbotten, Ida
dc.date.accessioned2021-02-15T12:37:15Z
dc.date.available2021-02-15T12:37:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728099
dc.description.abstractNorsk sammendrag Hensikt og problemstilling Formålet med denne kvalitative studien har vært å belyse betydningen av mestringskurset Livstyrketrening for mestring av stress og hverdagsliv for kvinner. Det var viktig å få fram kjønnets betydning for folkehelsen i kommunen. Med dette som utgangspunkt ble hovedproblemstilling følgende: Hvordan former kjønn deltakelse og behovet for mestringskurs som Livsstyrketrening i dagens samfunn? Teori Kjønnsteori, empowerment og Antonovsky`s teori om salutogense er det teoretiske rammeverket i oppgaven. Kjønn er viktig å ta hensyn til i folkehelsetiltak og når man diskuterer fenomenene stress og mestring blir kvinners helse og hverdag relevant. Salutogenese og begrepet opplevelse av sammenheng (OAS) handler om hvordan helse skapes og opprettholdes. Livsstyrketrening har en helsefremmende tilnærming og bygger blant annet på teorien om salutogenese. Metode Kvalitativ metode er benyttet. Datainnsamlingen bestod av ni semi-strukturerte intervjuer. Ni kvinner som hadde gjennomført mestringskurset Livsstyrketrening i Horten kommune ble intervjuet individuelt. Intervjuene ble transkribert, kodet og analysert gjennom tematisk analyse. Resultat Resultatene fra datainnsamlingen viser at Livsstyrketrening har betydning for kvinners helse og håndtering av stress i hverdagslivet. Kvinnene var blitt mer bevisst på egne behov, muligheter og valg og de hadde lært seg å lytte til kroppen. Familierelasjoner viste seg å være viktig. Familielivet var både en kilde til stress, men også en form for sosial støtte og meningsfull ressurs. Gjennom deltakelse på Livsstyrketreningskurs kan det synes som om kvinnene hadde tilegnet seg kunnskap som hadde gitt salutogen innsikt. I løpet av kursperioden og tiden etterpå hadde de styrket sin opplevelse av sammenheng, noe som kan føre til at kvinnene håndterer både fysisk og psykisk sykdom bedre.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Purpose and research question The purpose of this qualitative study has been to shed light on the importance of the Vitality Training program (VTP) for coping with stress and everyday life for women. It was important to emphasize the importance of gender for public health in the municipality. With this as a starting point, the main research question became the following: How does gender shape participation and the need for mastery courses such as the Vitality Training program in the society today? Theory Gender theory, empowerment and Antonovsky`s theory of salutogenesis are the theoretical framework in this thesis. Gender is important to consider in public health measures and when discussing the phenomena of stress and coping, women's health and everyday life become relevant. Salutogenesis and the concept sense of coherence (SOC) is about how health is created and maintained. Vitality Training has a health-promoting approach and is based, among other things, on the theory of salutogenesis. Method Qualitative method is used. The data collection consisted of nine semi-structured interviews. Nine women who had completed the Vitality Training program in Horten municipality were interviewed individually. The interviews were transcribed, coded and analysed through thematic analysis. Result The results from the data collection show that Vitality Training had an impact on women's health and stress management in everyday life. They had become more aware of their own needs, opportunities and choices and they had learned to listen to their body. Family relationships proved to be important. Family life was both a source of stress, but also a form of social support and a meaningful resource. Through participation in the Vitality Training Program, it may seem as the women had acquired knowledge that had provided salutogenic insight. They had strengthened their sense of coherence, which can lead to the women dealing with both physical and mental illness better.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfolkehelsearbeiden_US
dc.subjectkvinneren_US
dc.subjecthelseen_US
dc.title«Jeg skal ikke redde verden, jeg skal redde meg sjøl» - En kvalitativ studie om betydningen av mestringskurset Livstyrketrening for kvinners hverdagsliv og helseen_US
dc.title.alternative“I`m not going to save the world, I`m going to save myself” – A qualitative study about the importance of a vitality training program for women`s everyday life and healthen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record