Nye registreringer

 • Ungdom og kreft 

  Jacobsen, Marita Cecilia (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I Norge er det omtrent 150 barn mellom 0 – 15 år som får kreft, og i alderen 15 – 18 år er det knapt 200 nye tilfeller årlig. Når et barn får kreft rammes hele familien. Under behandlinger er det ubehaget av ...
 • «Se meg!» 

  Hagen-Martinsen, Kirsti; Plassen, Stine; Sandbæk, Hanne Skaug (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I Norge mister rundt 700 barn årlig mor eller far i kreft (2012). Vår erfaring fra praksisfeltet, er at det er mye usikkerhet blant personalet da vi får kreftsyk forelder med barn til avdelingen. Hvordan tilnærme ...
 • «Kreftoverleveres stress relatert til redsel for residiv» 

  Skrebergene, Stine (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I Norge øker stadig kreftoverlevelsen, noe som innebærer at man vil møte mange kreftoverelvere i yrkesutøvelsen som kreftsykepleiere. Dermed ønsker jeg å sette fokus på rehabilitering av kreftoverlevere med ...
 • «Hva er det som skjer?» -et barns opplevelse av å ha en syk mamma 

  Gravli, Anne-Lene (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Det finnes ca.34000 barn og unge under 18 år som har eller har hatt foreldre med kreft. Møte med kreftsykepleier kan ha betydning for hvordan barnet takler opplevelsen av sykdom og situasjonen. Hensikt: Det er ...
 • Friheten til å få dø hjemme 

  Oppegård, Cathrine (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I løpet av de siste hundre år har døden blitt profesjonalisert. Pasienter dør på sykehus og sykehjem, selv om vi vet at det er mange pasienter som ønsker å dø i sitt eget hjem. Jeg har valgt å se på hva som gjør ...
 • Hjemmedød – sett i lys av kreftpasientens behov 

  Perminow, Marte Lie; Rise, Tove Elisabeth; Rosenlund, Anne (Student paper, others, 2016-09-19)
  Bakgrunn: Forskning viser at de fleste ønsker å dø hjemme. Til tross for dette dør kun 14% hjemme i Norge i dag. Etter samhandlingsreformen har kommunen fått mer ansvar, og flere alvorlig syke pasienter tilbringer mer tid ...
 • Den kakektiske pasienten i eget hjem 

  Bjørvik, Else Hennie; Martinsen, Stig-Morten (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I perioden 2005-2014 var det i Norge 27416 nye tilfeller av cancer pulm, og kakeksi sees svært hyppig hos pasienter i palliativ fase, og forekommer ved 50-85% av langkommende avanserte kreftsykdommer. Opptil 20% ...
 • I hjemmets lune rede 

  Pålhaugen, Olaug Svanhild; Bekk, Rita Bakkelund (Student paper, others, 2016)
  I Norge vil omkring 700 barn og unge miste en av foreldrene i kreft i løpet av et år. Kreftsykepleiere møter oftere barn som pårørende, da dette er en pårørendegruppe som har økende fokus og at det legges til rette for at ...
 • Ungdom i sorg 

  Amundsen, Gro-Elin (Student paper, others, 2016-09-16)
  Bakgrunn: Årlig opplever 4000 barn og ungdom at en forelder får kreft, og 700 mister sine foreldre i kreft hvert år. Ungdom i alderen 13-18 år er på veg inn i voksenlivet og mange brikker skal falle på plass i livet. Når ...
 • Når humor og latter kommer før gråt 

  Haugerudbråten, Laila; Skogstad, Mona (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn: Når kreftsykepleieren møter kreftpasienten i palliativ fase kan livssituasjonen ofte være preget av alvor, fordi sykdommen truer livet. Pasienten kan ha problemer på så vel de fysiske, psykiske, ...
 • Bruk av Liverpool Care Pathway i omsorg ved livets slutt 

  Lübbe, Trine Louise Bergholt; Kristiansen, Monika (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn: Flere studier viser at kvaliteten på omsorg ved livets slutt generelt ikke er god nok. Spesielt innenfor symptomlindring, kommunikasjon og kompetanse. Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan ...
 • Å dø hjemme 

  Vole, Hanne (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag:
 • «Håp i dødsskyggens dal» 

  Brevik, Kari (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn: I Norge får mellom 120-150 barn under 15 år kreft, og 30-40 disse dør av sykdommen, noen akutt, men mange dør i palliativ fase. WHOs definisjon på palliasjon til barn sier at det starter når ...
 • Rehabilitering av pasienter med fatigue etter brystkreftbehandling 

  Linboe, Marie Charlotte Fosshaug (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn: Jeg ønsket å ha fokus på rehabilitering av kreftoverlevere etter brystkreft fordi det er en høy andel som overlever brystkreft, men som får seneffekter etter behandlingen. Jeg har erfart i praksis ...
 • Åndelig og eksistensiell omsorg 

  Jevne, Berit (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Hos kreftpasienter i palliativ fase dukker det gjerne opp åndelige og eksistensielle spørsmål. I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på hvordan kreftsykepleier gjennom kommunikasjon kan bidra slik at ...
 • Ditt hjem, min arbeidsplass 

  Andaas, Irene (Student paper, others, 2014)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn/hensikt: Flertallet av pasienter med kreft har et ønske om å dø hjemme, men likevel viser undersøkelser at under 15 % av disse dør i eget hjem. I min arbeidshverdag i hjemmesykepleien møter jeg ...
 • You are still a man's man 

  Bekken, Astrid Helene; Bakken, Britt-Irene (Student paper, others, 2014)
  Bakgrunn: Vi erkjenner at kreftsykepleier bør ha mer fokus på seksuell helse ved kreftsykdom i sin arbeidshverdag. Ut fra litteraturen oppfatter vi at seksuelle problemer under og etter sykdom, er et tema som ikke snakkes ...
 • Barn som pårørende 

  Drågen, Gry Cecilie Løkkesveen; Tveitane, Unn Torill (Student paper, others, 2014)
  Bakgrunn: I Norge finnes det tall på at 34.000 barn lever som pårørende med en forelder med kreft. Det viser seg at kreftsykepleier møter barn som pårørende i stadig økende grad, og det er viktig med kunnskap om denne ...
 • Verdig død og lindrende sedering – et anliggende for kreftsykepleier? 

  Sørby, Anette Kjøgx (Student paper, others, 2011)
  Bakgrunn: Noen kreftpasienter opplever store fysiske smerter ved livets slutt til tross for stor innsats med smertebehandling. Disse kan tilbys lindrende sedering som svekker bevisstheten. Norge har liten bruk av lindrende ...