Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Kjersti Rongved
dc.date.accessioned2022-01-23T13:46:03Z
dc.date.available2022-01-23T13:46:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838791
dc.description.abstractBakgrunn: Antall voksne over 65 år øker og stadig flere bor alene. Det er en påvist sammenheng mellom ensomhet, sosial isolasjon og dårlig psykisk og fysisk helse blant eldre og man vet at mange sliter med ensomhet i dag. Koronapandemien med smitterestriksjoner har aktualisert dette ytterligere. Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan tiden med koronarestriksjonene har vært for en gruppe eldre, aleneboende mennesker over 65 år som fra før hadde utfordringer med den psykiske helsen. Metode: Studien er en kvalitativ studie med individuelle intervjuer. Utvalget består av fem pasienter på en alderspsykiatrisk poliklinikk i spesialisthelsetjenesten. I analysen er Malteruds analysestrategi, systematisk tekstkondensering, anvendt. Resultater: Studien har følgende tre hovedfunn: 1. Krevende hverdag med koronarestriksjoner og psykisk og fysiske helseutfordringer, 2. Ensomhet i form av sosial isolasjon, 3. Eksistensielle temaer som mening, framtiden og døden. Tiden med restriksjoner hadde blant annet gitt informantene økte psykiske utfordringer og følte seg mer ensomme, de slet med å finne mening i hverdagen og de tenkte mer på døden. Konklusjon: Denne studien viser hvilke erfaringer fem informanter gjorde seg i tiden med korona og hva som var viktig for dem. De forholdt seg lojale til restriksjonene, men hverdagene ble krevende med økt psykisk belastning og savn etter familie og særlig barnebarn. For enkelte ble de fysiske plagene mer fremtredende og periodene der de var psykisk dårligere varte lengre. For noen var tanker rundt døden pågående og de slet med å finne mening i hverdagen. Funnene har særlig relevans for videre psykisk helsearbeid til eldre med hensyn til disse temaene. Nøkkelord: ensomhet, sosial isolasjon, depresjon, eksistensiell psykoterapi, eldreen_US
dc.description.abstractEnglish Summary Background: The number of adults over the age of 65 is increasing and more and more people are living alone. The connection between loneliness, social isolation and poor mental and physical health among the elderly is well-documented, and many struggle with loneliness. This has been further aggravated by the Corona pandemic. Aim: The purpose of this study is to analyze the experiences of a group of elderly people with previous mental health issues, living alone during Corona restrictions. Method: The study is a qualitative study with individual interviews. The interviewees consist of five patients treated at an outpatient clinic within the department of old age psychiatry, in specialized healthcare. Malteruds method for analyses, systematic text condensing, was used. Results: The results were divided into three main groups. 1. A demanding daily life with Corona restrictions and mental and physical health challenges. 2. Loneliness through social isolation. 3. Existential themes such as meaning, future and death. The time of restrictions had given the informants increased mental challenges, they felt lonely, struggled more to find meaning in everyday life and reflected more about death. Conclusion: This study shows the experiences of the five interviewees during the period with Corona restrictions and what was important for them. The social isolation exaggerated their mental health challenges. They felt lonely, missed their family, and especially their grandchildren. Physical problems were exacerbated and periods with worsened mental health were prolonged. For some of the interviewees, thoughts around death became more activated, and they struggled to find meaning in everyday life. Keywords: loneliness, social isolation, depression, existential psychotherapy, elderlyen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectensomheten_US
dc.subjectdepresjonen_US
dc.subjecteldreen_US
dc.subjectkoronavirusen_US
dc.titleEnsomhet blant eldre i koronaens tiden_US
dc.title.alternativeLoneliness among the elderly in the time of Coronaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber76en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record