Show simple item record

dc.contributor.authorAndraa, Ingunn
dc.date.accessioned2022-01-23T14:10:55Z
dc.date.available2022-01-23T14:10:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838792
dc.description.abstractBakgrunn: Å bli pensjonist er en av overgangene i livet som ofte stiller krav til endring. Pensjonisttilværelsen er likevel ikke noe som det i samfunnet snakkes mye om. Eldre menn ligger også høyt på selvmordsstatistikken i Norge (Folkehelseinstituttet, 2021). Det finnes lite kvalitativ forskning på pensjonister, spesielt der man ser på de psykiske normalreaksjoner. Hensikt: Min studie setter søkelys på hvordan overgangen til en pensjonisttilværelse påvirker menns psykiske helse. Studien vektlegger menns tanker, opplevelser og holdninger. Teoretisk forankring: Meleis teori om overganger og Antonovsky’s teori om salutogenese er valgt som sykepleieteoretisk grunnlag. Videre er det brukt aktuell teori og forskning relatert til psykisk helse hos menn og pensjonister. Metode: Dette er en kvalitativ studie basert på dybdeintervju av 6 menn i alderen 67-72 år. Materialet er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering (STC) av Kirsti Malterud. Resultat: Fire hovedkategorier ble definert: «menns relasjoner endrer seg i overgangen», «god helse og en kvinne gjør livet lettere å leve», «konteksten vi lever i påvirker våre liv», «roller og identitet som endrer seg». Konklusjon: Pensjonisttiden oppleves individuelt, og den påvirkes av konteksten man lever i. Det å ha god helse som pensjonist, beskrives som den største verdien for å oppleve god psykisk helse, også kontakt med familie og det å ha en kvinne i livet. Å være mentalt oppegående har også stor verdi, videre det å være aktiv, og det å ha en rolle i samfunnet. Det største savnet i overgangen ble i studien relatert til kameratskapet. De savnet fellesskapet og tilhørigheten til arbeidsplassen. Nøkkelord: menn, eldre, 65 +, menns helse, pensjon, overgang til pensjonist, pensjonist tilværelse, livskvalitet, psykisk helse, kjønnsidentitet, manns rolle.en_US
dc.description.abstractSummary in English Background: Retiring is one of the transitions in life that often demands change. Retirement is still not something that is much discussed in the society. Older men are also high on the suicide statistics in Norway (The National institute of Public Health, 2021). So far there is little qualitative research on retirees, especially when looking at the normal mental reactions. Purpose: My study sheds light on how the transition to a retirement life affects men's mental health. The conducted study described in this thesis emphasizes men's thoughts, experiences, and attitudes. Theoretical background: Melei's theory of transitions and Antonovsky's theory of salutogenesis have been chosen as the nursing theory. Furthermore, current theory and research related to mental health in men and pensioners has been used. Method: This is a qualitative study based on in-depth interviews of 6 men aged 67-72 years. The material has been analyzed using systematic text condensation (STC) by Kirsti Malterud. Results: Four main categories were defined: “Men`s relationships change in the transition”, “good health and a woman make life easier to live”, “the context we live in affects our lives”, “roles and identities that change”. Conclusion: Retirement is experienced individually, and it is affected by the context in which one lives. Having good health as a pensioner is described as the greatest value for experiencing good mental health, including contact with family, and having a woman in the life. Being mentally active and having an active role in society also has great value. What the interviewed miss the most in their pensionist life, is the absence of earlier friendships and fellowships connected to being part of a community and a workplace. Keywords: men, the elderly, 65+, men's health, pension, transition to retirement, retirement life, quality of life, mental health, gender identity, role of manen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmennen_US
dc.subjectpensjonisteren_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.titleMenns opplevelse av å bli pensjonist - en kvalitativ studie om psykisk helse hos menn som går av med pensjonen_US
dc.title.alternativeMen’s experience on retirement - a qualitative study on mental health in men who retireen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber87en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record