Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkoglund, Bjørn Holmen
dc.date.accessioned2015-06-24T09:24:54Z
dc.date.available2015-06-24T09:24:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285592
dc.description.abstractI 1985 ble Glommaprosjektet startet opp for å finne ut hvordan vassdragsreguleringene påvirket fisken Glomma. Resultater fra prosjektet viste at det etter reguleringene hadde vært en markant nedgang i fiskeavkastningene. Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet) kom derfor med pålegg til regulanten om årlige utsettinger av fisk for å bedre tilstanden. I 2014 ble imidlertid pålegget trukket tilbake, da evalueringer viste at utsettingene ikke hadde gitt ønskede resultater. Istedenfor skal det tilrettelegges for økt rekruttering av villfisk. Senere undersøkelser gjort i Glommas løp i Stor-Elvdal viser at sidevassdragene i liten grad er påvirket av vassdragsreguleringer, og at dette trolig er viktige gyte og oppvekstområder for ørret, men at kunnskapen om sidevassdragene er for dårlig. I dette studiet har det derfor blitt gjort undersøkelser i Neta, et mellomstort sidevassdrag til Glomma, beliggende i Stor-Elvdal kommune. Hovedformålet med undersøkelsene var å se i hvilken grad sidevassdrag bidrar med ørretrekrutter til hovedelva, samt se etter forflytningsmønstre og eventuelle tiltak som kan gjøres for å øke rekrutteringen. Det ble benyttet el-apparat for å fange fisk. Fanget fisk ble merket med 12mm og 23mm PIT-merker, lengdemålt og veid. Studieområdet ble delt opp i 11 strekker av ulik karakter. Det ble satt opp en antennestasjon og en loggerboks i utløpet av sideelva. Dette for å registrere når merket fisk gikk ut i hovedelva. Totalt ble det fanget 330 ørreter. Størrelsen på disse lå i hovedsak mellom 12 og 18 cm. På grunn av tekniske problemer med antennestasjonen, ble få av de merkede fiskene registrert i loggerboksen. Noen større ørreter ble imidlertid registrert i løpet av sommeren og høsten. Disse så ut til å bruke sideelva i hovedsak om natta, mest sannsynlig på nærings- og gytevandring. Det var kun noen få gjenfangster på den andre fiskerunden. Flertallet av disse så ut til å være stasjonær fisk. På grunn av de tekniske problemene er det ikke tilstrekkelig datamateriale til å kunne konkludere et eksakt antall for hvor mange ørretrekrutter som går i fra Neta og ut i Glomma. Hvor viktige de små og mellomstore sidevassdragene er for rekruteringen av fisk i Glomma er usikkert. Men på bakgrunn av lav gjenfangstrate og at fisken ikke kan ha vandret videre oppstrøms på grunn av et større fall, er det grunnlag for å anta at flesteparten av den fisken som ble merket i dette prosjektet har gått ut i hovedelva.nb_NO
dc.description.abstractIn 1985 the Glomma Project was started in order to find out how hydropower regulations affect the fish in the river Glomma. The results of the project showed that the regulations have a negative impact on the fish in the river. Direktoratet for Naturforvaltning (today Miljødepartemetet), ordered to annually put out a certain amount of hatchery fish. However, in 2014 the order was withdrawn. Several evaluations of the put outs showed that the situation was not improved. Today, the focus is to raise the amount of wild fish recruits. Later surveys made in Glomma in Stor-Elvdal, have shown that tributaries are not affected by the hydropower regulations, and that these streams probably are important spawning and nursery areas for the trout in the main river. In my project, I have done surveys in Neta, a tributary to Glomma, located in Stor-Elvdal, Norway. My main goal was to find out how many recruits the tributary provides the main river. I was also looking for movement patterns, and if there were differences in capture among the different fish stretches. To catch trout it was used electro fishing. Captured fish were length measured, weighed and marked with 12 mm and 23 mm PIT-tags. The study area was divided into 11 stretches of different characteristics. It was installed an antenna and a logger box by the tributary’s outlet to register when marked fish left and returned to the stream. Totally, it was captured 330 trout, 200 were marked. The size of the fish was mainly between 12 and 18 cm. Due to some technical problems, few marked fish where registered in the logger box. Nevertheless, some larger fish were registered during the summer and early autumn. The larger fish seemed to use the tributary mainly at night, most likely on nutrient or spawning migrations. Few of the marked fish were recaptured, but these seemed to be stationary fish, as they were caught in the same area. Because of the technical problems, I do not have sufficient data material to conclude to what extent Neta provides the river Glomma with trout recruits. However, low recapture rates and the fact that the fish cannot get further up the tributary because of a waterfall, they have probably left the tributary and entered the main river, most of them at sizes between 12 and 18 cm.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEn vurdering av ørretbestanden i Neta og dens bidrag til rekruttering av ørretbestanden i Glommanb_NO
dc.title.alternativeAn assessment of the brown trout (Salmo trutta) population in Neta and its contribution to the recruitment of brown trout to River Glommanb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel