Show simple item record

dc.contributor.authorEkholdt, Heidi
dc.contributor.authorLindberg, Monica
dc.date.accessioned2015-06-25T11:14:53Z
dc.date.available2015-06-25T11:14:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285681
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi sammenlignet norske topplederes syn på egen ledelse med utvalgt teori om effektiv ledelse. Problemstillingen vi har valgt er: «Hva sier norske toppledere om egen ledelse, - og hvilke sammenhenger finnes til utvalgt teori om effektiv ledelse? Vi har valg to toppledere som regnes for å være vellykkede, Odd Reitan og Anita Krohn Traaseth for å se på dette. Oppgaven er en samfunnsvitenskapelig undersøkelse, og ut ifra vår problemstilling var det naturlig å velge kvalitativ undersøkelse. Vi valgte dokument-studie, da intervjuer ikke var mulig. I den kvalitative tilnærmingen har vi samlet, tolket og analysert tekst. Vi har brukt førstehåndskilder som er basert på forskningsobjektenes egne opplevelser, oppfatninger og meninger. Empirien i oppgaven er selvbiografien til Odd Reitan «Hvis jeg var president» samt intervjuer med han i pressen, og Anita Krohn Traaseth sin selvbiografi «Godt nok for de svina», bloggen «tinteguri», facebook- sider og intervjuer i pressen. Vi analyserte ved hjelp av disse kategorier valgt fra teorien om effektiv ledelse: oppgaveorientering, relasjonsorientering, karisma/transformasjonsledelse og endringsledelse. Vi har også sammenlignet lederne med «Den norske modellen». Våre forventninger om funn ble delvis innfridd, vi fant at deres ledelse har klare sammenhenger med valgt teori. Odd Reitan er utpreget oppgaveorientert, mens Anita Krohn Traaseth er relasjonsorientert. De er begge to endringsorienterte. Organisasjonene de leder er veldig ulike og dette vil etter teorien påvirke hva som er effektiv ledelse, dette kommer godt fram i oppgaven. Det var bare den ene som passet inn i «Den norske modellen» slik vi oppfatter det. Ledelse «nedenfra og opp», stemmer godt med Traaseth, men vi finner mest ledelse «ovenfra og ned» hos Reitan. Det vil si at Reitan ikke er en «typisk» norsk leder etter «Den norske modellen». Vårt inntrykk er at «å skape struktur» (oppgaveorientering) og «å vise hensyn» (relasjonsorientering) fortsatt er to hovedingredienser i effektiv ledelse. Samtidig gir den raske utviklingen i samfunnet at verden blir «mindre» og konkurransen større. Internasjonal politikk og internasjonale reguleringer gir nye muligheter og nye utfordringer. Evne til endring og nytekning har derfor også blitt viktig for effektiv ledelsenb_NO
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyse Norwegian leaders’ view on their own leadership in the light of the selected theories of effective leadership. The problem statement has been formulated as followes: “What does Norwegian top managers/leaders say about their own leadership and can any parallels be drawn to the selected theory of effective leadership?” To answer this question we have studied two top leaders who are known as successful leaders, Odd Reitan and Anita Krohn Traaseth. This thesis is a social science study and it was therefore natural to choose a qualitative study approach to deal with our problem statement. Since it was not possible to conduct interviews we have chosen to make this a document-study. The research approach of this study is gathering, interpreting and analyzing texts. We have used primary sources, based on the study subjects own experiences, perceptions and beliefs. The empirical foundation of this thesis is Odd Reitan’s autobiography “Hvis jeg var president” and interviews he has given in media, and for Anita Kron Traaseths we have used her autobiography “Godt nok for de svina”, her blog “tinteguri”, facebook-pages and media interviews. We analyzed the information based on the theory of effective leadership and focused on the following categories: task oriented behavior, relationship oriented behavior, charismatic/transformational leadership and change oriented management. We have also compared the two leaders with “The Norwegian Model”. We found clear parallels between the selected theory and the leadership approach of our study subjects. Odd Reitan is distinctly task oriented while Anita Krohn Traaseth is relationship oriented. They were both change oriented. The organizations they lead are very different and this will, according to theory, affect what effective leadership is. This is described in detail in this thesis. We have found that only one of the study subjects fits “The Norwegian Model”. Traaseth’s leadership can be characterized as “bottom-up” while we believe that Reitan’s approach is more “top-down”. This “top-down” management is not typical of a Norwegian leader as described by “The Norwegian Model”. Our impression is that “initiation of structure” (task orientation) and “consideration” (relationship-orientation) are the two pillars of effective leadership. However, in a society in constant and rapid development the world is becoming “smaller” and the competition greater. International politics and regulations give way for new opportunities and challenges. The ability to change and be innovative is therefore increasingly important for effective leadership.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttopplederenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectselvbiografiernb_NO
dc.subjectnorgenb_NO
dc.titleNorske toppledere om egen ledelse, – en analyse av topplederes selvbiografier ved hjelp av utvalgt teori om effektiv ledelsenb_NO
dc.title.alternativeNorwegian leaders’ view on their own leadership in the light of the selected theories of effective leadership.en
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record