Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Inger-Elisif Tidemand
dc.date.accessioned2015-06-26T12:50:00Z
dc.date.available2015-06-26T12:50:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285831
dc.description.abstractDagens melkekuhold preges av at dyrene så effektivt som mulig skal produsere melk til humant konsum og kalver til rekruttering av nye melkekuer. Det arbeides mye for å maksimere produksjonen og minimere tap, blant annet ved optimalisering av fôring. Effektivisering av melkeproduksjon dreier seg allikevel om mer enn hva som puttes i kua og hva som kommer ut. Utvikler dyrene adferd som uønsket suging, kan dette gi tap av melk, tap av dyr grunnet skader, samt utrangering av dyr som forårsaker melkesvinn, skader og infeksjoner på andre dyr. Målet med oppgaven var å finne hvilke faktorer som gir risiko for uønsket suging, hva kan gjøres for å forebygge denne adferden og om dette kan eller bør gjøres på kalvestadiet? Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til bønder med løsdriftfjøs for å finne ut hvordan situasjonen vedrørende uønsket suging blant melkekuer er i norske besetninger, samt hvilke årsaker problemet kunne ha. Svarene ble sammenstilt med en lignende undersøkelse gjort på slutten av åttitallet, samt annen litteratur funnet om temaet. Resultatene viste at uønsket suging blant norske besetninger var vanlig og at det i tråd med annen litteratur var mest suging blant kalvene. Videre viste undersøkelsen at tilgang til noe å suge på i etterkant av at kalven hadde drukket sin melkerasjon var av betydning for forekomsten av suging på andre kalver. Melkefôringsmetode, samt antall dyr per binge i forhold til suging gav ikke signifikant resultat i undersøkelsen, men tendenser, samt annen litteratur gav den samlede konklusjon at det er best at det er langsom melkestrøm når kalven skal drikke og at mange dyr per binge er negativt i forhold til forekomsten av uønsket suging blant kalver og ungdyr. Samlet forteller dette studiet at muligheten til å utøve det som for dyret ville vært naturlig adferd, spesielt i forhold til melkefôring er en viktig faktor med tanke på å redusere problemet. Om ikke problemet kan forebygges helt slik melkeproduksjon foregår i dag, kan det i mange besetninger reduseres. Forebygging må skje på kalvestadiet og forhold rundt fôring og fravenning er viktige i denne sammenhengen.nb_NO
dc.description.abstractThe main goal of keeping dairy cattle today is to produce milk for human consumption as efficiently as possible and to raise calves to ensure recruitment for continuous production. It is made a lot of effort to maximize production and minimize losses. Care is taken to produce feed of good quality, and to optimize combinations of feed. Streamlining milk production will never the less have to do with more than what goes in to the cow and what comes out. If an animal develops stereotyped behaviour, for example intersucking, this may cause loss of milk, culling of animals due to injuries, or because they are causing milk loss, injury or infection to other animals. The aim of this thesis was to identify risk factors for intersucking, the possibility for preventing this behaviour and whether methods of prevention of intersucking among cows should be aimed towards the calves. A questionnaire were sent to dairy farmers with loose housing to map the situation regarding intersucking in Norway, as well as what could have caused the problem. The responses were compiled with a similar survey done in the late eighties, as well as other literature found on the topic. The results showed that intersucking in Norwegian dairy farms were common and as found in several other studies, cross sucking among calves was most commonly observed. The questionnaire also showed that access to artificial teat after a milk meal, was of significance for the occurrence of cross sucking among calves. Milk feeding method, and the number of animals per unit, compared the occurrence of cross sucking, gave no significant result in the questionnaire, but tendencies, as well as other literature gave the overall conclusion that a slow milk flow is best and that many animals per unit has a negative correlation to the occurrence of cross sucking among calves and heifers. In sum this study concludes that the ability to exercise what would be natural behaviour for the calf, particularly in relation to milk feeding is an important factor in terms of reducing the problem. If the problem of intersucking cannot be fully prevented the way dairy farms today are run, it can on many farms be reduced. Prevention has to find place when the animals are young and feeding and weaning are important factors in terms of reducing the problem.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUønsket sugeadferd hos melkekuer i løsdriftfjøsnb_NO
dc.title.alternativeIntersucking among dairy cattle in loose housingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record