Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerger, Elise
dc.date.accessioned2015-07-01T12:54:43Z
dc.date.available2015-07-01T12:54:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286217
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om velferdsteknologi og mulighetene som finnes med denne teknologien, som det offentlige dra nytte av. Det viser seg å være lite allmennkunnskap om hvilke muligheter denne teknologien faktisk bringer med seg. Noe som var utgangspunktet for oppgavens hovedproblemstilling; Hva slags muligheter ser man ved velferdsteknologi i offentlig sektor? Helsesektoren vil i årene fremover oppleve store utfordringer knyttet til stadig flere eldre, og færre og færre omsorgsarbeidere. Dette fordrer nye behov som velferdsteknologien kan være med å løse. Det jobbes i dag på flere nivåer med å få implementert denne teknologien inn i offentlig helsesektor, men det viser seg å være liten kompetanse på hvordan implementeringsarbeidet skal utføres. Dette leder til min neste problemstilling; Hvordan implementere velferdsteknologi i offentlig sektor? Det blir ofte avsatt for lite ressurser til implementeringsarbeidet, og mange av prosjektene oppleves som mindre vellykket fordi det har blitt tatt for lett på arbeidet med å implementere teknologien. Det var oppsiktsvekkende mange av studiene som kom frem til at tjenesteyterne blir for lite involvert i implementeringsprosessen. I tillegg viser det seg å kunne være ganske utfordrende for private og offentlige aktører å samhandle. For å se på om man kan måle effekten av velferdsteknologi i helsesektoren, har jeg sett på; Hva er gevinstene med velferdsteknologi, og hvordan måle dem. Studiene viser at det er vanskelig å finne en klar sammenheng mellom teknologi, organisatoriske forbedringer, kvalitet på pleie og gevinstrealisering. Det er vanskelig å fastsette når man kan måle gevinstrealiseringen. Det bør utarbeides gode gevinstrealiseringsplaner hvor aktørene er enig om effektene man ønsker å måle og oppnå. Det hevdes at gevinstene ikke ligger i selve teknologien, men i endringen av organisasjonens aktiviteter, som er muliggjort ved hjelp av teknologien. Problemstillingene belyses ut i fra tidligere studier som har tatt for seg velferdsteknologi generelt og nye teknologiske hjelpemidler spesielt. Oppgaven avsluttes med en konklusjon som baserer seg på de funnene som har blitt gjort i studiet sett i sammenheng med teori og problemstilling.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor thesis is about welfare technology and the possibilities that exist with this technology, as the public benefit. It turns out to be little general knowledge about the opportunities this technology actually brings. Something was basically for thesis main issue; What kind of opportunities we see in welfare technology in the public sector? Healthcare will in future years experience major Challenges associated With increasingly more older, and fewer care workers. This requires new needs, welfare technology can help solve. Efforts today on several levels to implement this technology into the public Health sector, but it turns out to be little expertise on how implementation work will be performed. This leads to my next question; How to implement welfare technology in the public sector? It is often deposited inadequate resources to implement the work, and many of the projects are perceived as less successful because it has been taken lightly efforts to implement the technology. It was startling many of the studies that concluded that the service providers are not sufficiently involved in the implementation process. In addition, it turns out to be quite challenging for private and public actors interact.To see if one can measure the effect of welfare technology in health care, I have seen; When you can measure gains realization of implementation, to determine whether there has been a successful project? The studies show that it is difficult to find a clear relationship between technology, organizational improvement, quality of care and benefits realization. It is difficult to determine when to measure benefit realization. It should be drawn great benefit realization plans where participants agree about the effects one wishes to measure and achieve. It is argued that the benefits are not in the technology itself, but the change of the organization's activities, made possible by technology. The issues addressed on the basis of previous studies have focused on welfare technology in general and New technological aids in particular. The mission ends with a conclusion based on the findings that have been made in the study in the context of theory and research.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectveldferdsteknologinb_NO
dc.subjecthjelpemidlernb_NO
dc.subjectbrukerenb_NO
dc.subjectkommunernb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.titleVelferdsteknologi.Hva slags muligheter ser man med velferdsteknologi i offentlig sektor?nb_NO
dc.title.alternativeA literature study into welfare technologynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel