Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Miriam
dc.date.accessioned2022-01-31T13:03:56Z
dc.date.available2022-01-31T13:03:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976007
dc.description.abstractBakgrunn: Psykiske helseproblemer regnes som en av de største årsakene til sykefravær og uførepensjon i Norge. Fysisk aktivitet er en viktig kilde til glede, mestring og økt selvfølelse for mange. Spesielt viser mye forskning at fysisk aktivitet i naturlige omgivelser kan virke forebyggende og helsefremmende. Psykiske helseproblemer viser økt forekomst i grupper med lavere sosioøkonomisk status. Formål: Hensikten med masteravhandlingen var å se sammenhengen mellom psykisk helse og fysisk aktivitet i forskjellige omgivelser, og om denne sammenhengen ville endres innen ulike sosioøkonomiske grupper. Metode: Datagrunnlaget er hentet fra Norsk Monitor, en spørreundersøkelse besvart av 3812 deltakere, både kvinner og menn. Det ble målt i hvilke omgivelser deltakerne utførte fysisk aktivitet (naturlige eller kunstige), og de forskjellige omgivelsene ble sett i sammenheng med deltakernes psykiske helse, operasjonalisert som tilfredshet med egen tilværelse og ved hjelp av HSCL-10. Det ble videre undersøkt mulige forskjeller for fysisk aktivitet og psykisk helse mellom grupper med lav eller høy sosioøkonomisk status, personlig inntekt og formue. Det ble utført korrelasjonsanalyser ved bruk av Spearman’s rho. Resultater: Funnene viser at assosiasjonen med psykisk helse var litt sterkere med fysisk aktivitet i naturlige omgivelser, men effektstørrelsen var liten innen begge omgivelser og forskjellene var små. Disse sammenhengende viste en litt sterkere effektstørrelse for gruppen med høy sosioøkonomisk status. Konklusjon: Det er små forskjeller mellom fysisk aktivitet i de forskjellige omgivelsene og deres sammenheng med psykisk helse. Fysisk aktivitet i naturlige omgivelser viser noe sterkere effektstørrelse enn fysisk aktivitet i kunstige omgivelser. Disse sammenhengene var noe sterkere i gruppen med høy sosioøkonomisk status. Det er flere svakheter ved analysene, og videre forskning er nødvendig for å se tydeligere sammenhenger.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag/Abstract Backround: Mental health challenges is considered one of the biggest causes of sick leave and disability pension in Norway. Physical activity is an important source of joy, mastery and increased self-esteem for many. Physical activity in natural environments can have a preventive and health-promoting effect. Mental health problems show an increased incidence in groups with lower socioeconomic status. Purpose: The purpose of this master's dissertation was to see the connection between mental health and physical activity in different environments, and whether this connection would change within different socio-economic groups. Method: The data base is taken from Norsk Monitor, a survey answered by 3812 participants, both women and men. It was measured in which environment the participants performed physical activity (natural or synthetic), and the different environments were seen in connection with the participants' mental health, operationalized as satisfaction with their own lives and using Hopkins Symptom Check List - 10. Possible differences for physical activity and mental health between groups with low or high socio-economic status, personal income and wealth were further measured. Correlation analyzes were performed using Spearman's rho. Results: The findings show that the association with mental health was slightly stronger with physical activity in natural environments, but the effect size was small in both environments and the differences were small. These associations showed a slightly stronger effect size in the group with high socio-economic status. Conclusion: Only small differences were found between physical activity in the different environments and their connection with mental health. Physical activity in a natural environment shows a small stronger effect size than physical activity in a synthetic environment. These connections were somewhat stronger in the group with higher socio-economic status. There are several weaknesses in the analyzes, and further research is needed to see clearer connections.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectsykefraværen_US
dc.subjectuførheten_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.titleSammenhengen mellom psykisk helse og fysisk aktivitet i forskjellige omgivelser blant voksne nordmenn med ulik sosioøkonomisk statusen_US
dc.title.alternativeThe context between mental health and physical activity in different environments amongst Norwegian adults with different socioeconomic statusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber84en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record