Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Synnøve Rosnes
dc.date.accessioned2022-04-08T06:15:11Z
dc.date.available2022-04-08T06:15:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990614
dc.description.abstractI dette forskningsarbeidet har jeg undersøkt hvordan barnehagelærere opplever at målstyring virker inn på barns medvirkning i barnehagen. Temaet er undersøkt med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan opplever barnehagelærere at målstyring kan ha innvirkning på barns medvirkningsmuligheter i barnehagen?» Formålet med masteroppgaven, er å synliggjøre barnehagelærernes egne opplevelser tilknyttet problemstillingens tema. Slik kan man få mer kunnskap om hvordan hensynene til barns medvirkning og målstyring arbeides med i det daglige pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den teoretiske forankringen er lagt på begrepene målstyring og barns medvirkning. Førstnevnte med utgangspunkt i Druckers (1955, s. 111-116, 227-230) målstyringsmodell om styring etter mål og selvkontroll. Barns medvirkning ses i lys av Berit Baes definisjon (2006, s. 8) og helhetlige forståelse (Bae, 2012, s. 18-23) av begrepet. I tillegg belyses ulike demokratiforståelser og voksenperspektiver, samt ulike hensyn som kan opptre som dilemmaer i barnehagelærernes arbeid tilknyttet problemstillingens tema. Problemstillingen er undersøkt gjennom et kvalitativt abduktivt forskningsarbeid, hvor individuelle åpne intervjuer har blitt brukt som metode. Fenomenologien og hermeneutikken valgt som vitenskapelige ståsteder. Gjennom å vektlegge fenomenologien, søkes det i størst mulig grad å la barnehagelærernes opplevelser være gjeldende, samtidig som bevissthet rundt hvordan forskeren selv tolker det innsamlede datamaterialet ved å vektlegge hermeneutikken. Resultatet av forskningsarbeidet indikerer at informantenes opplevelser avhenger av hvilke muligheter de har til å praktisere målstyring som styringsprinsipp på en måte som fremmer deres egen medvirkning i kvalitetssikringen av det pedagogiske arbeidet. Hvilket igjen påvirker rammene for hvilke medvirkningsmuligheter barn har i barnehagehverdagen.Medvirkning for barnehagelærerne i kvalitetssikringsprosessene i det pedagogiske arbeidet, skaper medvirkningsmuligheter for barna i barnehagen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleMedvirkning skaper medvirkning : En kvalitativ studie om målstyring og barns medvirkningsmuligheter i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record