Show simple item record

dc.contributor.authorSundgaard, Henriette Frisenberg
dc.date.accessioned2022-07-07T08:30:41Z
dc.date.available2022-07-07T08:30:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003403
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2022.en_US
dc.description.abstractNorsk: Overordnet tema for oppgaven min er digital bibliotekveiledning i Zoom. Koronapandemien skapte brått en ny plattform for bibliotekarenes veiledning med studentene og med denne endringen som bakgrunn, tar jeg sikte på å studere interaksjonen mellom student og bibliotekar, og hvilke grep som tas for å gjøre studentene selvhjulpne. Studien består av videoopptak av et utvalg studenter og bibliotekarer som foretar individuell bibliotekveiledning i Zoom. Oppgaven er derfor en kvalitativ og empirisk studie, mer presisert en interaksjonell sosiolingvistisk analyse som baserer seg på begreper fra samtaleanalyse. Som teoretisk bakteppe har jeg vektlagt interaksjonell analyse (Gumperz, 2003) og Dysthes (2006) pedagogiske modeller. Den interaksjonelle tilnærmingen blir dermed å undersøke de ulike handlingene i samtaledataene ved hjelp av samtaleanalytiske begreper. I interaksjonen mellom bibliotekar og student i digital bibliotekveiledning undersøker jeg hvorvidt bibliotekarene følger prinsippet om selvhjulpenhet med forskningsspørsmålene under: 1. Hvordan arbeider bibliotekaren med å gjøre studentene selvhjulpne? 2. Hvordan utnyttes de digitale ressursene for å oppnå selvhjulpenhet? Det første ser på bibliotekarenes rolle i spennet mellom asymmetri og symmetri og kunnskapsformidlingen som foregår i veiledningen. Det andre dreier seg om bibliotekarenes bruk av digitaliseringen i denne forholdsvis nye formen for bibliotekveiledning.en_US
dc.description.abstractEnglish: The main theme for my thesis is digital library guidance in Zoom. The Corona pandemic abruptly created the need for finding a new platform for librarians' guidance with students, and with this change as a background. I will study the interaction between student and librarian, and what steps are taken to make students self-reliant. Video recordings of library guides performed in Zoom were selected as the data source. More specifically, it consists of video recordings of selected students and librarians. The thesis is therefore a qualitative and empirical study, more precisely an interactional sociolinguistic analysis that uses concepts from conversational analysis by means of conversation analytical concepts. As a theoretical backdrop, I have emphasized interactional analysis (Gumperz, 2003) and pedagogical models (Dysthe, 2006). The interactional approach thus becomes an alternation between different actions in the conversation data. In interactions between library and student in digital library guidance, it is examined whether we follow the principle of self-help with these research questions: 1. How the librarian works to make students self-reliant? 2. How are digital resources used to achieve self-help? The first looks at the librarians' role in the span between asymmetry and symmetry and the dissemination of knowledge that takes place in the guide. The second concerns the librarians' use of the digitalization of this relatively new form of library guidance.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDIGKOMen_US
dc.subjectdigital veiledningen_US
dc.subjectbiblioteken_US
dc.titleTo Zoom or not to Zoom?: Digital veiledning i fagbiblioteken_US
dc.title.alternativeTo Zoom or not to Zoom?: Virtual consultations in academic librariesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber119en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record