Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorRøkkum, Bersven
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:09Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111683710:68580959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019286
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvordan lærere underviser i faget treningslære på videregående skole. Her undersøkes hvilke læringsaktiviteter og vurderingsformer som brukes i faget, og om disse vektlegger kunnskap som er reproduserende eller analyserende. I datainnsamlingen er det gjennomført semistrukturerte intervju med fem lærere, som er aktive undervisere i treningslære 1 og 2. Data har senere blitt analysert med tematisk analyse. Funn fra intervjuene resulterte i to hovedtema: «undervisning i treningslære» og «faktorer som påvirker undervisningen». I undervisningen bruker lærerne forelesninger kombinert med aktiviteter hvor elevene aktiviseres med muntlige-, skriftlige- og praktiske læringsaktiviteter. Elevene blir vurdert med skriftlige og muntlige vurderingsformer. De skriftlige læringsaktivitetene og vurderingsformene ser ut til å dominere i faget. Læringsaktivitetene som benyttes ser ut til å legge opp til reproduserende kunnskap i større grad enn analyserende. Dette er også tilfelle hos de muntlige vurderingsformene, mens de skriftlige legger opp til både reproduserende og analyserende kunnskap. Undervisningen påvirkes av samarbeid med andre fag og læreplanen. Treningslære samarbeider hovedsakelig med aktivitetslære, men også med fagene toppidrett, breddeidrett og norsk. Lærerne tar utgangspunkt i læreplanen når de planlegger og gjennomfører undervisning. I studien trekkes det frem at lærerne ser på treningslære som et skriftlig fag. Dette er interessant sett opp mot det som står i læreplanene, og hvilket potensiale de muntlige læringsaktivitetene og vurderingsformene kan ha i undervisningen. Videre diskuteres om de muntlige læringsaktivitetene og vurderingsformene kan tilpasses, slik at de bidra til mer analyserende kunnskapsutvikling.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to explore teaching in the subject “treningslære” in Norwegian upper secondary school. To examine this, the level of knowledge achieved in different learning activities and assessment strategies are explored. This study is a qualitative study, using semi structured interviews with five teachers in the data collection. Later thematic analysis is used. The findings shows that the teachers use lectures as a common teaching strategy combined with oral-, written- and practical activities. The teachers use both written and oral assessment strategies. The written learning- and assessment strategies seems to dominate. The learning strategies that are used, seems to favorize reproductive knowledge more than analytical. This seems to be similar for the oral assessment strategies, while the written assessment seems to achieve both reproductive and analytical knowledge. Treningslære is often combined with other subjects where the theory is thought in treningslære, and later performed practical in other subjects. Finally I ask why the oral learning activities and assessment strategies are less used than the written once, taking their potential for positive outcomes in consideration. I also ask how these strategies can be structured differently to achieve more analytical knowledge.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUndervisning i treningslære på videregående skole.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record