Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHa, Thomas
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:13Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111683710:29872205
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019288
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å gi en forståelse av hvordan jenter i slutten av opplæringsløpet opplever motivasjon og trivsel i kroppsøvingsfaget. Bakgrunnen for dette fokuset bygger på tidligere funn som viser mindre gode opplevelser av motivasjon og trivsel i faget, særlig for jenter (Andrews & Johansen, 2005; Bagøien et al., 2010; Brattli et al., 2014; Fisette, 2011; Mitchell et al., 2015; Moen et al., 2018; Strandmyr, 2013; Säfvenbom et al., 2015). Dette er en kvalitativ studie, hvor det er rekruttert seks jenter fra samme skole og klasse i Vg3. Dataene ble innhentet med to semistrukturerte fokusgruppeintervjuer, som deretter ble analysert og fremstilt ved bruk av en tematisk analyse (Braun et al., 2016). Det teoretiske rammeverket for denne studien er basert på selvbestemmelsesteorien, med særlig fokus på de tre grunnleggende psykologiske behovene; autonomi, kompetanse og tilhørighet. I tillegg til dynamikken av motivasjon og trivsel. Resultatet viser at manglende relasjoner og tilhørighet i klassen kan føre til negative opplevelser av motivasjon og trivsel. Enkelte jenter opplevede å få negative kommentarer fra andre medelever, dersom de foreslår aktivitetsønskene sine til lærerne. Samtidig indikerer funnene at innholdet i faget vil kunne gi retning til enten positive eller negative opplevelser av motivasjon og trivsel, som er avhengig av jentenes interesse for innholdet. Det ble også gjort funn på flere gode opplevelser av motivasjon og trivsel blant jentene som deltok i organisert idrett, kontra de som ikke deltok i organisert idrett. Dette kan ha en sammenheng med at ballspillaktiviteter var de vanligste innslagene i kroppsøvingstimene, og som var godt likt av jentene med bakgrunn fra organisert idrett. I lys av de tre grunnleggende psykologiske behovene, kan det tyde på at jentene har størst behov for tilfredstillingen av tilhørighet, og som videre kan fremme følelsen av autonomi- og kompetanse (Ryan & Deci, 2017). Dette gjelder særlig relasjonen mellom lærer-elev og elev-elev, fordi mangelen på tilhørighet hindrer enkelte jenter i å oppleve selvbestemte handlinger og mestring i faget. Nøkkelord: Selvbestemmelsesteori, autonomi, kompetanse, tilhørighet, innhold, jenter, kroppsøving.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to provide an understanding of how girls (between 18/19 years old) at the end of high school year experience motivation and well-being in the physical education subject. The background for this focus is based on previous findings that show less good experiences of motivation and well-being in the subject, especially for girls (Andrews & Johansen, 2005; Bagøien et al., 2010; Brattli et al., 2014; Fisette, 2011; Mitchell et al., 2015; Moen et al., 2018; Strandmyr, 2013; Säfvenbom et al., 2015). This is a qualitative study, where six girls from the same school and class in Vg3 have been recruited. The data were obtained with two semi-structured focus group interviews, were then analyzed and presented using a thematic analysis (Braun et al., 2016). The theoretical framework for this study is based on the self-determination theory, with special focus on the three basic psychological needs; autonomy, competence and relatedness. In addition to the dynamics of motivation and well-being. The results show that lack of relationships and relatedness in the class could lead to negative experiences of motivation and well-being. Some girls experience negative comments from other classmates, if they were to suggest their activity wishes to the teachers. At the same time, the findings indicates that the content of the subject will be able to give direction to either positive or negative experiences of motivation and well-being, which depend on the girls' interest in the content. Several good experiences of motivation and well-being were also found among the girls who participated in organized sports, as opposed to those who did not participate in organized sports. This may have something to do with the fact that ball games activities were the most common feature in the physical education class, and which were well liked by the girls with a background in organized sports. In light of the three basic psychological needs, it may indicate that girls have the greatest need for the satisfaction of relatedness, and which can further promote the feeling of autonomy and competence (Ryan & Deci, 2017). This applies especially to the relationship between teach-student and student-student, because the lack of relatedness prevents some girls from experiencing mastery and self-determent actions in the subject. Keywords: Self-determination, autonomy, competence, relatedness, content, girls, physical education.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Motivasjon og trivsel i kroppsøving"
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record