Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSarah Joo Øverbye Adland
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:16Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111683710:69217752
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019290
dc.description.abstractSammendrag: Hensikten med denne studien er å belyse hva som preger kroppsøvingslærer på norsk steinerskole sin fagforståelse av kroppsøvingsfaget. Samt i hvilken grad deres formelle utdannelse eller tidligere erfaringer preger praktiseringen av faget. Datagrunnlaget for denne studien har blitt skapt gjennom kvalitative en- til- en semistrukturerte intervjuer. Det har deltatt fem kroppsøvingslærere som underviser på steinerskoler i Norge, hvor deltakerne arbeider ved tre ulike skoler. Datamaterialet som har blitt samlet inn, er blitt analysert i tråd med en tematisk analysemetode. Studiens teoretiske rammeverk består av læreplanteori og steinerpedagogikken, samt steinerskolens formelle læreplan med hovedfokus på kroppsøvingsfaget. Læreplanen for steinerskolen har også blitt benyttet, for å skape en helhetlig oversikt og forståelse for steinerskoler i Norge. Læreplanen for kroppsøvingsfaget har også blitt tatt utgangpunkt i for å diskutere kroppsøvingslærerens fagforståelse i kroppsøvingsfaget, og hvordan læreplanen blir oppfattet og operasjonalisert den enkelte lærerens undervisning. Mine funn antyder at det er en tydelig ulikhet mellom kroppsøvingslærere på steinerskolen sin fagforståelse og praktisering av kroppsøvingsfaget, hvor ulikheten ligger i deres formelle kroppsøvingsutdannelse. Det kom til syne at lærerne i ulik grad mestrer å trekke Rudolf Steiner sine grunnideer og tanker om hva kroppsøvingsfaget skal lære og danne elevene. Dette gjenspeilet seg i deres oppfattelse og operasjonalisering av læreplanen i deres undervisning. Nøkkelord: kroppsøving i norsk steinerskole, Rudolf Steiner, kroppsøvingsfaget, kroppsøvingslæreren, fagforståelse & operasjonalisering.
dc.description.abstractAbstract: The purpose of this study is to shed light on what characterizes the physical education teacher at the Norwegian Waldorf school's subject understanding of the physical education subject. As well as the extent to which their formal education or previous experiences characterize the practice of the subject. The data basis for this study has been created through qualitative one-to-one semi-structured interviews. Five physical education teachers have participated who teach at Waldorf schools in Norway, where the participants work at three different schools. The data material that has been collected has been analyzed in accordance with a thematic analysis method. The study's theoretical framework consists of curriculum theory and Waldorf pedagogy, as well as the Waldorf school's formal curriculum with the main focus on the physical education subject. The curriculum for the Waldorf school has also been used, to create a comprehensive overview and understanding of Waldorf schools in Norway. The curriculum for the physical education subject has also been used as a starting point for discussing the physical education teacher's subject understanding in the physical education subject, and how the curriculum is perceived and operationalized by the individual teacher's teaching. My findings suggest that there is a clear difference between physical education teachers at the Waldorf school's subject understanding and practice of the physical education subject, where the difference lies in their formal education of physical education. It turned out that the teachers to varying degrees master to draw Rudolf Steiner's basic ideas and thoughts about what the physical education subject should teach and how to form the students. This was reflected in their perception and operationalization of the curriculum in their teaching. Keywords: physical education in Norwegian Waldorf school, Rudolf Steiner, physical education subject, physical education teacher, subject understanding & operationalization.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHva er kroppsøving i Steinerskolen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record