Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAndrea Arentz
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:39Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:112394756:33676881
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019310
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Hensikten med denne studien er å beskrive hvilken betydning mikrohus har for livskvaliteten til sine beboere. Dette utdypes gjennom forståelse av hva livskvalitet innebærer, og hvilke faktorer som er sentrale innfor livskvalitet satt i sammenheng med mikrohus. Metode: En kvalitativ studie med et strategisk utvalg på seks informanter mellom 21 og 59 år. Kvalitativ metode og semistrukturerte intervju, i form av dybdeintervju ble benyttet under datainnsamlingen. Transkriberte intervju ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Resultater: Deltagerne i studien opplever tre ulike temaer som de viktigste faktorene for betydningen av livskvalitet i mikrohus. Disse faktorene er frihet, økonomi, klima og miljø, der alle faktorene har positiv og negativ innvirkning på livskvalitet. Frihet handler om å selv kunne velge hvordan man ønsker å leve og muligheten til å leve et enklere liv. Økonomi kommer frem som en stor utfordring, men som også enkelt kan løses for enkelte grupper i samfunnet ved å flytte inn i mikrohus i bytte mot andre utfordringer. Klima og miljø fremstår som sentrale verdier, og kan forstås som et ønske om å ta større avstand til kapitalismens nådeløse forbruk. Konklusjon: Mikrohusets betydning for beboernes livskvalitet kan forstås på ulike måter. Fra et subjektivt perspektiv kan opplevelsen av livskvalitet i mikrohuset påvirkes av beboernes verdier og holdninger. Den objektive livskvaliteten gir en forståelse av at mikrohusbeboere blir påvirket av faktorene for dette, i positiv og negativ grad og at selvbestemmelse og økonomi er de faktorene som har størst betydning for hvordan deltagerne opplever livskvalitet i sine mikrohus. Implikasjoner av forskningen: Studien viser til positive sider ved mikrohus som kan veie opp for dets begrensinger for mennesker som viser interesse for å leve på denne måten. Mikrohuset bør derfor tillegges større spillerom i fremtidige boligpolitiske avgjørelser.
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Abstract) Main aim: The purpose of this thesis is to describe the significance of micro-housing and the quality of life of its residents. This is elaborated through an understanding of what quality of life entails, and an understanding of what these factors are. Methods: A qualitative research method was employed, including a strategic sample of six participants between the age of 21 to 59. Semi-structured interviews were conducted, and the transcribed interviews was analyzed using thematic analysis. Results: Three themes came across as highly relevant in the understanding of how quality of life effects micro- inhabitants. Freedom, economy and climate and environmental impact was indicators of increased or decreased quality of life for micro- housing inhabitants. Freedom can be understood as the ability to live by your own choosing, and a way of living a simpler life. Finances emerge as a major challenge, witch also easily can be solved by moving into micro-housing, in exchange for other challenges. Climate and environment appear as central values and can be understood as a desire to distance oneself more from the merciless consumption of capitalism. Conclusions: The significance of the microhouse for the residents' quality of life can be understood in different ways. From a subjective perspective, the experience of quality of life in the microhouse can be influenced by the residents' values and attitudes. The objective quality of life provides an understanding that microhouse residents are affected by the factors for this, to a positive and negative degree and that self-determination and finances are the factors that have the greatest significance for how participants experience quality of life in their micro-housing. Implications of the research: The study points to positive aspects of micro-housing that may outweigh its limitations for people who show interest in living this way. The micro-house should therefore be given greater leeway in future housing policy decisions.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleMikrohus og livskvalitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record