Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMollerup, Maren Paulsen
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:26Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111516738:71055041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019349
dc.description.abstractDet digitale samfunnet i dag utvikler seg raskt, hvor nye medie-teknologer bringer nye funksjoner som oppfordrer tidligere mer passive forbrukere til å delta mer aktivt gjennom sosiale plattformer. Fankulturen, som er kjent som en av gruppen til å raskets ta til seg de nye teknologiene, blir stadig mer deltagende, hvor deres aktivisme bringer mer innflytelse via sosiale medier enn tidligere. Denne masteroppgaven har derfor som hovedmål å undersøke hvordan fankulturen bruker sosiale medier, hovedsakelig Twitter, som en kommunikasjonskanal for deres meninger og ønsker, og hvilken påvirkning dette kan ha ovenfor media-produsenter, sluttprodukt og fandommen. Oppgaven er en fanstudie med mål i å undersøke forandringen av hvordan deltagerkultur har utviklet, transformert seg og blitt mer vanlig. Innflytelse fra fans rundt en franchise er ikke et nytt konsept, men på grunn av den stødige utviklingen av medie-teknologer, kan definisjonen og konsekvenser av fans sin påvirkning ha forandret seg. Oppgaven vil ta utgangspunkt i to casestudie, hvor to nylige og forskjellige undersøkelsesenheter rundt fan-aktivisme og grasrotbevegelser vil bli analysert og sammenlignet. Innsamlede Twitter innlegg, materialet fra offentlige blogger, nyhetsartikler og fan sentrerte forum vil være hovedkildene til relevant datamaterialet for oppgaven, med utgangspunkt i tidligere teorier fra Henry Jenkins. Den første enheten omhandler den fan-skapte virale kampanjen, som dukket opp rundt spillefilmen om det kjente blåe piggsvinet Sonic, som varte fra 2019 til 2020. Den andre casen vil ta for seg fan-aktivisme rundt Netflix serien, Voltron: Den legendariske beskytteren, som gikk fra 2016 til 2018. Videre vil oppgaven undersøke betydningen av fans og fandommen rundt de to forskjellige franchisene, og diskutere og reflektere rundt hvilke negative og positive konsekvenser fansens ønsker og meninger kan forårsake. Fan-aktivisme har eksistert over lengre tid, men hvordan fortsetter denne ‘trenden’ å utvikle seg i et digitalt samfunn som stadig blir mer deltagende?
dc.description.abstractThe digital society today is evolving rapidly, with new media technologies bringing new features that encourage previously more passive consumers to participate more actively through social platforms. The fan culture, which is known as one of the groups to quickly embrace the new technologies, is becoming increasingly participatory, where their activism brings more influence through social media than before. This master's thesis, therefore, aims to investigate how fan culture uses social media, mainly Twitter, as a communication channel for their opinions and wishes, and what impact this may have on media producers, end products, and the fandom. The thesis is a fan study with the aim of examining the change in how participatory culture has developed, transformed, and become more common. The influence of fans around a franchise is not a new concept, but due to the steady development of media technology, the definition and consequences of fans' influence may have changed. The thesis will be based on two case studies, where two recent and different research units around fan activism and grassroots circulations will be analyzed and compared. Collected Twitter posts, material from public blogs, news articles, and fan-centered forums will be the main sources of relevant data for the thesis, based on previous theories from Henry Jenkins. The first case deals with the fan-created viral campaign, which appeared around the feature film about the famous Sonic the Hedgehog, which lasted from 2019 to 2020. The second case will address fan activism around the Netflix series, Voltron: Legendary Defender, which ran from 2016 to 2018. Furthermore, the thesis will examine the significance of fans and the fandom around the two different franchises and discuss and reflect on what negative and positive consequences the fans' wishes and opinions can cause. Fan activism has been around for a long time, but how does this 'trend' continue to develop in an increasingly participatory digital society?
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFanstudier og deltagerkultur: Fansens makt og avmakt på sosiale medier.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record