Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorÅsen, Sunniva Eileen Midtgård
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:28Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111516738:69832354
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019351
dc.description.abstractDenne masterstudien er en kvalitativ studie av digital dømmekraft i videregående skole, avgrenset til lærere som underviser i samfunnskunnskap. Studiens overordnede problemstilling er: Hvordan tilrettelegger læreren for utvikling av digital dømmekraft i samfunnskunnskap? Målet med Fagfornyelsen 2020 er at kompetansen elevene utvikler også skal kunne brukes på områder som i dag er ukjent, ettersom samfunnet er i rask endring. Derfor må barn og unge få en økt digital kompetanse gjennom sin skolegang. Dette skjerper kravene til både skolens og lærernes digitale kompetanse. Informasjonsflyten på digitale medier gjør det viktig for oss å kunne ta veloverveide avgjørelser på nett. Her blir digital dømmekraft en viktig ferdighet som er trukket fram i overordnet del og de fagspesifikke emneplanene. Digital dømmekraft er et sammensatt begrep. I denne studien legges det til grunn en begrepsforståelse som handler om juss, etikk og moral. Digital dømmekraft handler da om å ta velbegrunnede og kloke avgjørelser på nett, ved bruk av kunnskap og erfaringer om juridisk rammeverk og moraletiske perspektiver. Studien bygger på kvalitativ metode, i form av intervju. Her intervjuet jeg fire lærere. Gjennom intervjuene fikk jeg innsikt i lærerne sin begrepsforståelse, samt deres tanker og meninger om digital dømmekraft. Fortolkningen av lydfilene og transkriberingen har en hermeneutisk tilnærming. Lærerne sin begrepsforståelse er avgjørende for hvordan de arbeider med elevens utvikling av digital dømmekraft. Funnene i studien viser at flertallet av informantene har en begrepsforståelse knyttet opp mot kildekritikk. Videre fokuserer de på etiske aspekter i undervisningen, som kildekritikk, grensesetting og hatefulle ytringer på nett. De beskriver varierte arbeidsmetoder, som på ulike måter gir elevene erfaring med å reflektere etisk når de er på nett. Personvern er et tema som ikke prioriteres, hvor lærerne gir uttrykk for at lovverket er omfattende og krevende. Ellers opplever informantene at arbeidet med Fagfornyelsen er lite systematisk, og at de selv må vurdere hva de skal vektlegge og ikke i arbeidet.
dc.description.abstractThis master thesis is a qualitative study of digital judgment in high school, limited to teachers who teach social studies. The main research question is: How do teachers facilitate the development of digital judgment in social studies? As society is changing rapidly, the new curriculum (LK20) focus on developing competence that students can use in areas that are currently unknown. Therefore, students must gain increased digital competence through their schooling. This sharpens the requirements for both the schools and the teachers' digital competence. The flow of information on digital media makes it important to make well-considered decisions. Therefore, digital judgment becomes an important skill highlighted in the curriculum. Digital judgment is a complex concept. Digital judgment is an experiential skill, where the students use knowledge about the legal framework and moralistic perspectives, to make well-founded and wise decisions online. This study is therefore based on a concept definition linked to legal and ethical aspects. This study has qualitative interview as method. Here I interviewed four teachers. Through the interviews, I gained insight into the teachers' concept definitions, thoughts and opinions about digital judgment. The interpretation of the audio files and the transcription have a hermeneutic approach. The teachers’ understanding of the concept of digital judgment is crucial for how they work with the student's development of the skill. The findings in this thesis show that the majority of the informants have an understanding linked to source criticism. Furthermore, they focus on the ethical aspects in class, where they discuss digital judgment concerning source criticism, personal limits and hate speech online. Here they use various methods which facilitate the students experience of ethical reflection when they are online. Privacy is not a topic taught in social studies, where teachers express that the legislation is too comprehensive and demanding. The informants also express a lack of guidelines and support at the workplace, when working with the incorporation of the new curriculum (LK20).
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDigital dømmekraft i videregående skole - En kvalitativ undersøkelse av lærere i samfunnskunnskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record