Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorOdd-Erik Nordberg
dc.date.accessioned2022-09-26T16:10:16Z
dc.date.available2022-09-26T16:10:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111740027:32437666
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021418
dc.description.abstractHovedproblemstillingen i denne masteroppgaven er: «Kan musikkaktiviteten være en inkluderende arena? I tilfelle, på hvilken måte?» For å undersøke dette har jeg formulert følgende to underproblemstillinger: «Opplever pedagogene at aktivitetene under FeriePULSE er inkluderende for alle deltagere, og hva i aktiviteten er inkluderende?» «Hvordan brukes musikk og dans til å skape fellesskap?» For å besvare problemstillingene har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med pedagoger tilknyttet prosjektet FeriePULSE. Det teoretiske rammeverket i oppgaven består av tre temaer, som er begrepet inkludering, sosiokulturell læringsteori med vekt på Wenger og Vygotsky sine teorier og musikalsk erfaring som blant annet omhandler diskusjonen om musikk som nytteverdi eller egenverdi. Gjennom studien fant jeg eksempler på hvordan FeriePULSE som musikkaktivitet er en inkluderende arena som skaper fellesskap gjennom det pedagogene opplever som inkluderende aktiviteter. Mine hovedfunn i denne oppgaven oppsummeres under tre overskrifter, nemlig trygghet i fellesskapet, musikalsk erfaring og læring gjennom samhandling og å kunne delta aktivt med sine forutsetninger.
dc.description.abstractThe main research questions to be addressed in this master’s thesis is: “Can music activity be an including arena, and how?” I addition, I developed two other research questions: “Do the pedagogues in the project FeriePULSE find the activities including for all participants, and what in the activity is including?” “How can music and dance create communities?” To answer these questions, I conducted a qualitative study where I interviewed pedagogues who have been involved in the project FeriePULSE. The theoretical framework I have used in this thesis are divided into three topics: Inclusion as a term, sociocultural theory with a focus on Wenger and Vygotsky, and musical experience. Through this study I found examples of how FeriePULSE as a music activity is an including arena that creates fellowship through what the pedagogues experience as inclusive activities. My main findings in this thesis are summed up in three main headings: relatedness and fellowship, musical experience through interaction, and participation with different preconditions.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Sammen i musikken". En kvalitativ studie om musikkaktivitet som inkluderingsarena
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record