Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHvalbye, Inger Pernille
dc.contributor.authorHaugen, Vegard Eide
dc.date.accessioned2022-09-26T16:10:18Z
dc.date.available2022-09-26T16:10:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111740289:45357256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021419
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i pedagogikk, skrevet med hensikt om å gi større innsikt i hvordan rutiner for mottak og oppfølging kan bidra til en god oppstart hos nyutdannede lærere. Denne kvalitative studien undersøker hvordan sju nyutdannede lærere i grunnskolen beskriver sine opplevelser av skolens mottak og videre oppfølging i de første hundre dagene i jobb. Gjennom brevmetoden har sju nyutdannede lærere fra grunnskolen blitt intervjuet og beskrevet sine opplevelser av mottak, oppfølging fra ledelsen, om veiledning og faglige og administrative forhold på arbeidsplassen. Brevene har blitt analysert opp mot SDI-modellen for å belyse hvordan opplevelsene hos de nyutdannede er koblet til skolens rutiner for mottak og oppfølging (Tjora, 2018, s. 16). Resultatene er preget av de nyutdannedes erfaringer og viser et utvalg av ulike opplevelser, men også likehetstrekk på flere av områdene i studien. Onboarding er et begrep fra organisasjonspsykologien vi bet oss merke i, og som har satt strukturelle program for ivaretakelse av nyansatte på dagsorden, i tillegg til at det har vist å ha en rekke positive effekter (T. Bauer & Erdogan, 2011). Vi fikk derfor et ønske om å se på begrepet onboarding i et pedagogisk perspektiv innenfor skolen som organisasjon. Onboaringsprosessen er i stor grad en læringsprosess for vedkommende som omfattes av den, og kan derfor knyttes direkte opp mot pedagogikkens fagfelt. Analysen i studien viser at de utvalgte lærerne opplever en god mottakelse, men at flere savner en strukturell ordning av oppfølging videre i arbeidsforholdet. De respondentene som har en intern veileder, tett samarbeid, hyppige møter og veiledning etter den nyutdannedes behov, anser det som betydningsfullt for en god oppstart. I tillegg viser studien at det er av stor betydning at den nyutdannede får tilstrekkelig og god informasjon i oppstarten. En stor andel av de utvalgte mangler forventningsavklaringer i arbeidsforholdet, og de av utvalget som opplever en mangelfull oppfølging fra ledelsen, er mye usikker i sin rolle som lærer. Nesten alle underviser i fag uten formell kompetanse, og det medfører at de får unødvendig arbeidsbyrde og usikkerhet. I tillegg oppleves kontaktlærerrollen som veldig krevende og noe de kunne vært foruten i sitt første arbeidsår.
dc.description.abstractThis is a master thesis in pedagogy, written with the intention of providing greater insight to how routines for reception and follow-up of newly graduated teachers can be valuable for a good start of the teacher career. This qualitative study seeks information about how seven newly graduated teachers in primary school describes their experience of the schools’ routines for reception and further follow-up through the first hundred days at work. By using the «letter mode», we have gathered seven newly graduated teachers’ experiences of how they describe their school routines applies to their first day at work and further follow-up, how the administration follows-up the teacher, how they describe guidance scheme and their own assignments, regarding administrative and teaching. The answers have been analyzed by using the SDI-model to try describing how their experiences regarding these processes are (Tjora, 2018, s. 16). The results are based on their experiences and reflects only a small population in this setting. Yet we see several similarities in their experiences. «Onboarding» is a term from the organizational psychology that we marked as an interesting term, and which has put structural programs for the care of new employees on the agenda, in addition to the fact that it has been shown to have several positive effects (T. Bauer & Erdogan, 2011). The onboarding program is to a large extent a learning process for the person covered by it and can therefore be linked directly to the field of pedagogy. The analysis in the study shows that the selected teachers experience a good reception, but that many miss a structural arrangement of follow-up further in the employment relationship. The respondents who have an internal supervisor, close cooperation, frequent meetings, and supervision according to the newly graduated needs, consider it important for a good start. In addition, the study shows that it is of great importance that the new graduated receives sufficient and good information at the start. A large proportion of the selected teachers’ experiences lack clarification of expectations, and those of the committee who experience inadequate follow-up from the administration are much more uncertain in their role as teachers. Almost all of them teach subjects without formal competence, and this results that they have an unnecessary workload and insecurity. In addition, they experience the contact teacher role as very demanding and something they could have been without in their first year of work.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleNyutdannede lærere i skolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record