Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorWalaker, Kristian
dc.date.accessioned2022-09-27T16:10:22Z
dc.date.available2022-09-27T16:10:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111683710:68549596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021892
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere forstår og vurderer innsats på ungdomsskolen. Grunnen til at dette ble undersøkt er den mangelfulle forskningen nasjonalt på feltet over masternivå, kombinert med egeninteresse for tematikken. Det teoretiske rammeverket for oppgaven er vurderingsteori, med hovedfokus på formativ vurdering. Andre sentrale begrep i teorikapitlet er summativ vurdering og vurdering for læring. Empiriinnsamlingen baseres på fem semi-strukturerte intervju med kroppsøvingslærere på ungdomsskolen. Det innsamlede materialet er tematisk analysert, og gjennom analysene identifiserer jeg ulike mønstre og temaer som til slutt har blitt resultatene mine for studien. Resultat fra undersøkelsen viser at informantene både forstår og vurderer innsats ulikt. Alle er enige i at innsats skal vurderes, men vektleggingen av begrepet i vurderingen virker å være større i praksis enn det informantene selv er klar over. Grunnen til at innsats ser ut til å vektlegges i stor grad i lærernes vurderingspraksis, er fordi det snakkes mye om fair play i vurderingen. Dette er ikke lenger er en del av læreplanen, men innehar likhetstrekk til dagens innsatsbegrep i læreplanen. Videre er det ingen av lærerne som forstår begrepet helt i tråd med læreplanens beskrivelse og flere virker å støtte seg til det en informant sier om at «innsats er diffust». Vurdering for læring er bare til en viss grad gjeldende i informantenes vurdering også når det kommer til innsats. Den formative vurderingen som læreplanen er direkte påvirket av, er ikke like fremtredende som vurdering for læring, i det lærerne sier om sin egen innsatsvurdering. Totalt sett gir studien grunnlag for å hevde at vurdering av innsats stort sett gjøres i tråd med læreplanverket, men at mye av vurderingen gjøres uten at det kalles vurdering. Store deler av innsatsbegrepet vurderes også, uten at lærerne nødvendigvis kaller det de vurderer for innsats. Nøkkelord: Innsats, vurdering, forståelse, ungdomsskolen, formativ vurdering, summativ vurdering, vurdering for læring, kroppsøvingslærere.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study is to investigate how physical education teachers understand and evaluate effort in the subject in upper secondary school. The reason for this topic is the lack of research nationally in the field above master´s level, as well as self-interest in the topic. The theoretical framework for the thesis is assessment theory, with the focus being particularly formative assessment. Other key concepts in the theory chapter are summative assessment and assessment for learning. The empirical collection for the study is based on five semi-structured interviews with Physical Education teachers in upper secondary school. Furthermore, this empirical collection is thematically analyzed, where different patterns and themes are identified. These identified themes and patterns are presented in the result chapter of the thesis. Results from the study show that the teachers both understand and evaluate effort differently. Although everyone agrees that effort should be assessed, the emphasis on the concept in the assessment seems to be greater in practice than the teachers themselves are aware of. The reason why effort seems to be emphasized to a large extent in the teachers practice of assessment, is because of the term “fair play” in their assessment. Although this term is no longer a part of the Norwegian curriculum in Physical Education, it has similarities to the current concept of “effort” in the curriculum. Furthermore, none of the teachers understand the term effort completely in line with the curriculum´s description, and several teachers in this study seem to agree on “effort is diffuse”, as one of them says. Assessment for learning is only to a certain extent valid in the informants ‘assessment, also when it comes to effort. The formative assessment, that the Norwegian curriculum is directly influenced by, is not as prominent as the assessment for learning in that the teachers say about their own assessment practice within the concept of effort. Overall, the study provides a basis for claiming that assessment of effort is largely done in line with the curriculum, but that much of the assessment is done without it being called assessment. Large parts of the concept of effort are also considered, without the teachers necessarily calling what they consider effort. Key words: Effort, assessment, understanding, Upper secondary school, formative assessment, summative assessment, assessment for learning, Physical education teachers
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Innsats er diffust". En kvalitativ intervjustudie om læreres forståelse og vurdering av innsats i kroppsøving.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record